D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_015_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : XIII. Leo pápa megnyitja a szent kaput a római Szent-Péter templomban
B e s o r o l á s i   c í m : 13. Leo pápa megnyitja a szent kaput a római Szent-Péter templomban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 2. sz. (1900. január 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyházi szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pápa (főpap)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Leó (pápa), XIII. (1810-1903)
V I A F I d : 49228150
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : római katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Róma
G e o N a m e s I d : 3169070
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XIII. Leo pápa megnyitja a szent kaput a római Szent-Péter templomban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szent kapu megnyitása.
A római katholikus egyházban egyes egyházi írók szerint 1300, - mások szerint még előbbi idők óta szentnek tekintenek minden 25-ik ével s különösen nagy ünnepélyekkel ülik meg minden 100-ik év kezdetét. Ily években már a középkorban is szokás volt tömegesen zarándokolni Rómába s ott Szent Péter templomában imádkozni. A pápák pedig bűnbocsánatot hirdettek a Szent Péter templomában ájtatoskodó hívek számára.
Egy ily szent év fordulóján, 1349 karácsonyán, VI. Kelemen pápa idejében, Nagy Lajos magyar király is meglátogatta Rómát ezer vitézből álló fényes kísérettel. A pápa, Róma előkelői és lakosai nagy lelkesedéssel s fénynyel fogadták a nagy magyar királyt, a ki négyezer arany forint ajándékot tett le Szent Péter oltárára, a hol több napig ájtatoskodott.
Ily szent év a mostani 1900-ik is, melyet különös pompával és ünnepi szertartásokkal kezdtek meg, mult év karácsony estéjén a szent kapu, Szent Péter templomának egyik befalazott kapuja megnyitásával, mely szertartást maga a pápa végezte. 1500-ban VI. Sándor pápa végezte először ezt a szertartást, a mely abból áll, hogy a pápa a bíbornokokkal s fényes kísérettel odajárúl a befalazott kapu elé és ezüst kalapácscsal háromszor megkopogtatja. Ezóta minden 100-ik évben megtartják ezt az ünnepélyt.
Most e szertartást deczember 24-én, karácsony előestéjén tartották meg a kora délutáni órákban, a pápa hajlott korára s gyönge egészségére való tekintettel. A bíborosok, püspökök, a pápai udvar, a nagykövetek és előkelő meghívott közönség kíséretében vonult az ősz pápa hordszékén a Péter-templomba, a szent kapu elé, melynek előcsarnokát e szertartás alkalmából ugyanarra a hőmérsékre fűtötték be, a melyekhez a pápa termeiben hozzászokott.
A kapu mögött már ekkor szétszedték a falat a kőművesek úgy, hogy mikor a pápa kalapácsával háromszor ráütött a kapura e szavakkal: "Aperite mihi portas iustitiae" (nyissátok ki nekem az igazságnak kapuit) - a megmaradt falrészeket rögtön elhordhatták s a szent kapu megnyílt.
Ekkor a pápa e szavakkal: "Iubilate deo omnis terra" (zengjen Istennek hálaéneket az egész föld) - egész környezetétől követve bevonúlt a templomba.
Ezzel a szertartással meg volt nyitva a szent 1900-ik év. Ugyanily szertartással nyitotta meg három bíbornok a többi három római főbazilika kapuját: Szent Pál, Szent János és lateráni szűz .Mária templomáét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: XIII. Leó pápa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : XIII. Leó pápa : Fénykép után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1314x1957 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella