D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_011_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Melba asszony mint Ofélia
B e s o r o l á s i   c í m : Melba asszony mint Ofélia
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 1. sz. (1900. január 7.)
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Melba, Nellie (1861-1931)
V I A F I d : 29552506
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : operaénekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Melba asszony mint Ofélia.
Párisi fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Melba asszony.
A jeles énekesnő, kit ritka szépségű hangja, valamint kiváló színészi tehetsége miatt második Pattinak neveznek, közelebb Budapesten is be fogja mutatni művészetét. Ez alkalomból érdékesnek tartjuk róla a következő néhány adatot fölsorolni.
Melba csak művészi neve; valódi neve: Mitchell Nelli, s Ausztráliában Melbourne városában született. Atyja, a skót származású gazdag Mitchell Dávid képviselő felügyelete alatt gondos, szigorúan vallásos nevelésben részesült. Mint maga beszéli, hat esztendős korában énekelt először nyilvánosan egy melbournei templomban s már serdűlő éveiben nagy buzgalommal folytatta zenei és énektanúlmányait, bár épen nem gondolt arra, hogy valaha teljesen a színpadnak szentelje tehetségét.
Tizenhét éves korában egy Armstrong nevű ausztráliai polgár neje lett. Nászútja alkalmával Párist is meglátogatták s ott egy alkalommal jelen levén a nagy operában a "Faust" előadásán, a színpad iránt nagy hajlam ébredt fel benne, a melyet később az is élesztett, hogy házassága nem volt szerencsés. Közölte szándékát Marchesi asszonynyal, a nagy hírű franczia énektanítónővel, ki fényes tehetségét felismerve, megerősítette szándékában. Így kerűlt a fiatal melbournei asszony a színi pályára.
Nagy kedvvel és szorgalommal fogott a tanuláshoz s rövid idő alatt nagy haladást tett a színpadi éneklésben. Kilencz hónapi tanulás után, 1888-ban Nelli Melba név alatt a brüsszeli kir. "De la Monnaie" színházban a "Traviatá"-ban mint Violetta lépett fel először, még pedig nagy sikerrel. Fényes tehetségét és ritka képzettségét az egész sajtó elismerte. Innen Londonba ment s ott is nagy diadalt aratott. Londoni szereplésének sikerei a párisi operában fényes szerződtetést szereztek neki s rövid idő múlva a "Romeo", "Faust", "Hamlet", "Lucia" és "Rigoletto" operákban ott is meghódította a műértő közönséget.
Amerikában, hová mesés összegű szerződéssel hívták meg, szintén rendkívüli diadalokat aratott. Hasonló sikerei voltak Olaszországban, hol a milanói Scalában, valamint Rómában és Palermóban szerepelt. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dame Nellie Melba, GBE (Richmond, New South Wales, Ausztrália, 1861. május 19. - Sydney, 1931. február 23.), született Helen Porter Mitchell, legendás ausztrál szoprán opera-énekesnő. A leghíresebb szopránok egyike, az első ausztrál, aki így szerzett nemzetközi elismertséget. Ő és Dame May Whitty voltak az első szórakoztató művészek, akik a Brit Birodalom Rendjének lovagjai lettek. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Nellie Melba
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nellie Melba Museum site
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Melba asszony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 739x1122 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella