D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_005_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent Zsigmond-kápolna új oltárképének vázlata
B e s o r o l á s i   c í m : Szent Zsigmond-kápolna új oltárképének vázlata
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Roskovics
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1915
V I A F I d : 89144928694054440679
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 1. sz. (1900. január 7.)
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oltárkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szent
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
V I A F I d : 100194473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent Zsigmond-kápolna új oltárképének vázlata Roskovics Ignácztól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A királyi palota átalakításával és új építkezéseivel kapcsolatban teljesen újjáalakították . a palota régi templomát, a Szent Zsigmond-kápolnát is, mely tudvalevőleg a szent Jobbkéznek őrzőhelye. Az átalakítás a kápolnának nemcsak építészeti új rendezésére, hanem művészeti ékesitésére is kiterjedt. A főoltárképre pályázat hirdettetvén, azon az első díjat Roskovics Ignácz festőművészünk nyerte el egy mind tárgyánál, mind szerkesztésénél fogva kitűnően sikerűlt vázlattal, melynek aztán teljes kidolgozására is megbízást nyert.
A Zsigmond-kápolna a régi királyi palota éjszaki szárnyának nyugati befejező tagja volt. A Krisztinavárosra néző új palota felépültével változott a helyzete annyiban, hogy az elejével a régi és új palota közé jutott, hozzá ragasztatván a két palotát összekötő közbülső tag, melynek földszinti részét a négyszögű fő udvarba vezető pompás hármas kapu töri át. A kápolnát eddig oldalról meg sem lehetett különböztetni, mert vízszintes tagozata és ablaksorai mindenben egyeztek a palotaépület egyéb részeinek külsejével. Most ez egészen megváltozott. A régi két sorú apró ablakok helyébe három hatalmas félköríves ablakot nyitottak, melyeket egy-egy nagyszabású s művészi kidolgozású üvegfestmény ékesít. Ehhez képest van megújítva a kápolnának egész külseje, mely most első tekintetre azonnal elárulja, hogy mi a czélja és rendeltetése. E roppant vaskeretek közé foglalt ablakok bizonyára bőséges világítást fognak árasztani a templom egész belsejére s így a képekre is, melyek közt Roskovics festményének jut az első hely.
Roskovics vázlata, melynek másolatát lapunk mai számában bemutatjuk, a magyar kereszténység megalapítóját, Szent István királyt ábrázolja, a mint fiát, Szent Imrét ünnepiesen mintegy trónja örökösévé nyilvánítja s neki dekrétumainak I-ső könyvét átadván, őt megáldja. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Roskovics Ignác, ifj.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Roskovics Ignác: A magyar szentek hódolata Máriának és Józsefnek : A budapesti józsefvárosi templom falfestményei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Roskovics Ignác: (Ave Maria). Angyali üdvözlet : Roskovics Ignácz oltárképe Mária-Radnán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1321x2629 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella