D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_465_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ninon de Lenclos
B e s o r o l á s i   c í m : Ninon de Lenclos
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mail metszete Goulbaud rajza után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Maile
U t ó n é v : Georges
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Goulbaud
U t ó n é v : Adolphe
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 1-53. sz. (1899. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lenclos, Ninon de (1620-1705)
V I A F I d : 74648142
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ninon de Lenclos
Mail metszete Goulbaud rajza után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ez a rendkívüli nő nemcsak szépségével ejtette hatalmába oly sok éven át a férfiszíveket, de páratlan szellemességével is és oly tiszteletet tudott kivívni magának kortársai előtt, hogy a legelőkelőbb nők szívesen keresték társaságát, csodálván testben- lélekben egyaránt kitűnő tulajdonságait. Csakugyan rá illik az, a mit mondani szoktak róla, hogy: nem öregedett meg soha. És hogy micsoda csodás vonzóerő lakozott e tüneményes nőben, eléggé mutatják azok a történetek, melyeket élte végső éveihez füz az emlékezés, habár itt- ott talán túlzottnak is kell tartanunk ezen, némelyek szerint kétségtelenül hiteles eseményeket. Tény az, hogy XIV. Lajos alatt oly fér-iak csodálatát nyeri meg, a kik döntő tekintélynek örven- dettek amaz időkben és a "Ninon" név (a hogy eleinte mindig nevezték), oly varázshangzású volt, melynek puszta említése a szépség, kellem, báj és szellemesség tökéletes megtestesülését idézte fel mindenki képzeletében." (Forrás: Híres asszonyok. Vázlatok a világtörténet nevezetes nőalakjairól, Budapest, Franklin-társulat, 1990)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Híres asszonyok. Vázlatok a világtörténet nevezetes nőalakjairól
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 660x850 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János