D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_443_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az új század küszöbén
B e s o r o l á s i   c í m : Új század küszöbén
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 53. sz. (1899. december 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : allegória
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újév napja
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : századforduló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az új század küszöbén
Goró Lajos rajza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A SZÁZADOK ELEJE ÉS VÉGE ritkán vág össze azokkal a világraszóló eseményekkel, melyeket mintegy a világtörténet mérföld­mutatóinak tekinthetünk. A XIX. századdal nem kezdődött s végével nem záródik le egyszersmind történelmi korszak. A tizenkilenczedik század elején kellő közepében volt az emberiség egy oly átalakulásnak, melyhez fogható a kereszténység keletkezése és a reformáczió óta elő nem fordult. A franczia forradalom összetörte a középkor intézményeit, felszabadította az embert a középkori osztálytársadalom békóiból, kihirdette az emberi jogokat, uralkodó eszmékűl tűzte ki a szabadságot, testvériséget ós egyenlőséget. Ez a nagy átalakulás nem történhetett meg egyszerre, hanem csak fokozatosan és a század legnagyobb autokratája, Napóleon, bár látszólag eltiporta a szabadságot, tényleg mégis a forradalom eszméinek végrehajtója volt. Mert hiába döntötték volna meg Francziaországban a régi monarkhiát, s hiába végezték volna ki annak utolsó képviselőjét, a szerencsétlen XVI. Lajost; a többi államok, melyekben még erősen állott a régi rendszer, csakhamar elnyomták volna a forradalom alkotásait magában Francziaországban is és visszaállították volna a régi állapotot, ha nem támadt volna egy nagy és romboló lángelme, mely kezébe ragadta a franczia nemzet óriási hatalmát, s azzal neki rontott Európának és halomra döntötte, felforgatta annak régi államrendszerét..." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 53. sz. (1899. december 31.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: Az új-évi csokor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1070x1570 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János