D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_430_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jubileumi ünnepély a Ganz-gyárban deczember 6-án
B e s o r o l á s i   c í m : Jubileumi ünnepély a Ganz-gyárban deczember 6-án
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Klösz György pillanatnyi fényképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1844-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 51. sz. (1899. december 17.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptömeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : évforduló
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1899. december 6.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jubileumi ünnepély a Ganz-gyárban deczember 6-án
Klösz György pillanatnyi fényképe
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Lapunk legutóbbi számában megírtuk, hogy e hó 6-án ünnepelte a Ganz-gyár tisztviselő-kara és munkás-személyzete Mechwart András hivatalba lépésének 40-ik évfordulóját. Az ünnepély a villamosgyár nagy műhelyében folyt le. Ebben az óriási helyiségben, melyet az ünnepély alkalmából ékesen feldiszítettek, a gyárnak mintegy ötezer alkalmazottja volt jelen. A helyiség közepén felállított emelvényen az igazgató-tanács és az idegen gyárak igazgatóságai várták Mechwart vezérigazgatót, kit egy küldöttség vezetett az ünnepély színhelyére. A nagy éljenzés csillapultával Cserháti Jenő igazgató, a tisztviselők szónoka, lépett az ünnepelt elé s felolvasta az üdvözlő iratot, melyet Jauernik Nándor Corvina-stílusban rajzolt pergamen lapokra, s melyet drága kövekkel kirakott szelenczébe elhelyezve adtak át az ünnepeltnek. Ez után Király Antal, a munkások szónoka mondott üdvözlő beszédet, a melyre Mechwart meghatottan válaszolt. Az ünnepelt szavait meg-megújuló éljenzés, majd pedig a Ganz-gyári dalkör éneke követte. Végül Scheller Miksa igazgató átnyújtotta Mechwartnak a tisztviselők által a jubileum alkalmából kiadott Mechwart-album díszpéldányát, melyben a gyár történetével kapcsolatban Mechwart életrajza van megírva. A szépen kiállított album szövegét Ripka Ferencz, a villamos gyár igazgatósági titkára irta. Az igazgatóság a jubileum emlékére a czég összes alkalmazottjait megajándékozta annak egy-egy példányával."
(Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 51. sz. (1899. december 17.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ezredévi kiállítás építkezéseiből : A Ganz-féle gyár pavillonja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mechwart András
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1785x1230 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János