D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_422_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fiatal anya
B e s o r o l á s i   c í m : Fiatal anya
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Nemzeti Szalon téli kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Magyar-Mannheimer
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1937
V I A F I d : 95825363
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 50. sz. (1899. december 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : anya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mannheimer Gusztáv: Fiatal anya
A Nemzeti Szalon téli kiállításából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Nemzeti Szalon téli kiállítását e hó 6-án nyitotta meg Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter. A jelen kiállításról mindjárt megjegyezhetjük, hogy a kiállított műtárgyak nemcsak számban, de minőségben is emelkedtek. E műpártoló egyesület, melyet a szétmállástól Hock János mentett meg, immár annyira erős talajon áll, hogy beválthatja ígért programmját, a mely a nemzeti művészet pártolásának előmozdítását tűzte ki czéljáúl. ... A Nemzeti Szalon rendes kiállítói közül Mannheimer Gusztávval kezdjük meg a bemutatást, a kinek úgy tájképei, mint "Fiatal anyát" ábrázoló arczképe a tárlat legértékesebb dolgai közé tartoznak. László Fülöp arczképei már annyi elismerést arattak, hogy fölösleges külön dicsérni a fiatal művészt, a ki különösen a női arczképeket oly bravourral festi. Mostani képei között a szász-meiningeni herczegnő arczképét tarthatjuk legsikerültebbnek. Az egyszerű képtárgyakat választó Zemplényi Tivadar nagyon sikerűit munkát állított ki "A falu hőse" czím alatt; egy tót legényt tüntet föl, a mint a világot fitymálja. Mednyánszky László báró párás, ködös hangulatba borúit "Hegyfoka" méltán sorakozik a tavalyi műcsarnoki kiállításon feltűnt "Alkony" czímű képéhez. Katona Nándor, kinek első mestere Mednyánszky volt, mélységes "hollandi tájkép"-eivel megtalálta a tehetségéhez illő képtárgyakat. Szép haladást mutat idei munkáival Szikszay Ferenez, a ki nagy szorgalomról tanúskodó egész sorozatot állított ki, egy egész falat megtöltve képeivel. Legjobban feltűnik erősbödő tehetsége a "Pipacs" czímű tanulmányfőjén, tájképei közül pedig valósággal kiválik a "Halá­szok éjjele" czímű nagyobb képe és "A bretagnei szélmalom"." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 50. sz. (1899. december 10.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mannheimer Gusztáv: Pulykapásztorleány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 505x730 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János