D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_413_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A rab oroszlán
B e s o r o l á s i   c í m : Rab oroszlán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vastagh Géza rajza
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Petőfi költeményeinek új díszkiadásából (Kiadja az Athanaeum.)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Vastagh
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1919
V I A F I d : 14195280
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 49. sz. (1899. december 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : oroszlán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : verseskönyv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A rab oroszlán - Vastagh Géza rajza
Petőfi költeményeinek új díszkiadásából (Kiadja az Athanaeum.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Petőfi költeményeinek új díszkiadása - Petőfi halálának ötvenedik évfordulója alkalmából irodalmi hagyatékainak tulajdonosa, az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársaság új diszkiadást rendezett a nagy költő összes költeményeiből. Két nagy kötet ez, albumszerű formában, nagy negyedrét lapokra nyomtatva. Festőink is hozzájárultak, hogy az új kiadás minél díszesebb legyen. Festőink a mi eléggé feltűnő - a magyar költőkkel, még Petőfivel is jó ideig csak keveset foglalkoztak. Számottevő az Athenaeum első képes kiadása, melyben a kitűnőbb magyar festők már szép számmal működtek közre Petőfi költeményeinek illusztrálásában. Az összes költemények mostani illusztrált kiadásában pedig a mai magyar festőknek már egész seregét látjuk közreműködni, s így örömmel jegyezhetjük föl, hogy a nagy költő szellemének hódítása, műveinek illusztrálásában is mindinkább terjed. Petőfi költeményeihez a legelső illusztráczió- próbákat állítólag maga a költő készítette. Egyik elbeszélő költeményének, a "Helység kalapácsa" első kiadásának boritéklapján és hátlapján jelentek meg e rajzok, mélyeket színes kőnyomatban bocsátott közre a kiadó. Petőfi életében magyar illusztrátor nem gondolt arra, hogy a legnagyobb magyar lírikust ecsettel vagy rajz­ ónnal tolmácsolja, sőt ellenkezőleg, Petőfi vállalkozott arra, hogy Barabás Miklós egyik hatásos genreképéhez: a vándorútra induló czigány-karavánhoz versét írjon." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 48. sz. (1899. deczember 3.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Spányi Béla: A csárda romjai Spányi Béla rajza. Petőfi költeményeinek új díszkiadásából (Kiadja az Athanaeum.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1265x795 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János