D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_406_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Yersin pestis-baczillussal beojt egy bivalyt
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Yersin pestis-baczillussal beojt egy bivalyt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 48. sz. (1899. november 26.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Állatorvostan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : járvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pestis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonaorvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltóanyag-bevitel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltóanyag-bevitel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bivaly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Yersin pestis-baczillussal beojt egy bivalyt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az eljárás, melylyel a pestist gyógyító vérsavót előállítják, a következő: pestis-baczillus 65°-nál megölt tenyészeteit fokozódó mennyiségben bizonyos időközökben befecskendezik nagyobb állatokba, a minek folytán ezek idővel nagy mértékben fogékonytalanokká lesznek a pestis iránt; a mikor ez bekövetkezett, akkor az állatokon eret vágnak (az állatok ezt rövid idő alatt kiheverik), a kifolyó vért a legnagyobb tisztasággal felfogják és hideg helyen nyugodtan állani hagyják; egy bizonyos idő múlva, a mikor a vér már egészen szétoszlott vérlepényre és vérsavóra, ez utóbbit leöntik és gyógyításra használják. Maga a gyógyítás abban áll, hogy ezt a vérsavót, a mely teljesen ártalmatlan, nagyobb mennyiségben a betegek bőre alá fecskendezik. A mellékelt rajz azt a jelenetet tünteti fel, a mikor dr. Yersin franczia tengerészorvos, kinek most Nha-Trangban (Annám) van jól felszerelt laboratóriuma és a ki először állította volt elő a pestist gyógyító vérsavót, két fiatal benszülött segédkezése mellett egy fiatal bivalyba befecskendezi a pestis-baczillus elölt tenyészetét, hogy idővel a bivaly vérsavóját gyógyításra felhasználhassa." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 48. sz. (1899. november 26.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Védőoltás a kolera ellen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 970x673 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János