D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_190_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sarcey Ferencz
B e s o r o l á s i   c í m : Sarcey Ferencz
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 22. sz. (1899. május 28.)
T e c h n i k a : kőnyomat
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Kritika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sarcey, Francisque (1829-1899)
V I A F I d : 84122712
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sarcey Ferencz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Francziaország közelebb egyik legnagyobb kritikusát vesztette el a 72-ik évében elhunyt Sarcey Ferenczben, a ki az irodalmi és művészeti irányok sokféle tévelygései és ferdeségei közt is mindvégig meg tudta őrizni a klasszikus eszményekhez való hű ragaszkodást, az erkölcsileg és emberileg szép örök törvényei maradtak ítéletének iránytűi." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 22. sz. (1899. május 28.))

Francia kritikus, szül. Dourdanban (Seine-et-Oise) 1828 okt. 8. A Charlemagne-liceumban és az École normaleban tanult. Korán kezdett kritikákat irni a Figaróba, majd a Revue européenne-be. 1859. az Opinion nationale, 1867. pedig a Temps drámai kritikusa lett. Nagy feltünést keltett a Le XIXe Siecle-ban közzétett cikksorozata, amelyben Páris város hatóságának s a papságnak visszaéléseit ostorozta. Egy-két röpiraton s nagy mennyiségü kritikai cikkein kivül önálló műveket is adott ki: Le nouveau seigneur de village (1862, szaritikus novellák); Le mot et la chose (1862, filologiai tanulmányok); Le siege de Paris (1871, benyomások és emlékek); Étienne Moret (1876, lélektani tanulmány); Le piano de Jeanne (1876); Comédiens et comédiennes (1878-1844); Les miseres d'un fonctionnaire chinois (1882); Souvenirs de jeunesse (1884); Souvenir d'age mur (1892). (Forrás: Pallas Nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 465x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János