D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_187_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budavár visszafoglalásának ötven éves emlékünnepe május 19-én
B e s o r o l á s i   c í m : Budavár visszafoglalásának ötven éves emlékünnepe május 19-én
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Feleki Miklós beszédet tart a Budavár ostrománál elesett honvédek sirjánál
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Weinwurm fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 22. sz. (1899. május 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : előadóbeszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Feleky Miklós (1818-1902)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Feleki Miklós beszédet tart a Budavár ostrománál elesett honvédek sirjánál
Weinwurm fényképe után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Május 21-ike most épen pünkösdre esvén, az elesett hősökért való gyászmisét már 19-ikén megtartották, mivel ünnepi napon a katholikus templomokban; gyász-istenitiszteleteket nem tartanak. A mondott időben tehát a krisztinavárosi templomban gyűltek össze a hazafias ünneplők, mely alkalommal a szertartást Rostaházy Kálmán plébános végezte. Délután kivonultak az elesettek sírjaihoz, melyek hosszú sorban terjednek el a budai hegyoldalban. Itt Feleki Miklós, a Nemzeti Színház agg művésze beszélt először, aztán Nagy Pál esperes-plébános; majd Illyés Bálint képviselő szavalta el hatásos költeményét; végül pedig Podmaniczky Frigyes báró szólt, mire a Himnusz eléneklésével az ünnepély végét ért." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 22. sz. (1899. május 28.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budavár visszafoglalásának emlékünnepe május 21-én : Az emlékünnep a honvédszobor előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feleky Miklós negyvenéves színészi jubileuma, amikor Ferenc József-renddel tüntették ki
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1541x1143 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János