D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_175_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Lipthay Béla
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Lipthay Béla
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ellinger Ede fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 21. sz. (1899. május 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lipthay Béla (1827-1899)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : iparművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Országos Magyar Iparművészeti Társulat (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Lipthay Béla
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Báró Lipthay Béla 1824-ben született Budapesten. Atyja báró Lipthay Frigyes cs. és kir. kama­rás volt. Tanulmányait Temesvárott és Budapesten végezte. Ifjú korában a katonai pályára lépett. Résztvett a szabadságharczban mint honvédhuszár főhadnagy. Egyik csatában megsebesült. A világosi fegyverletétel után vissza­ vonult, de az alkotmányosság helyreállítása után ismét a közpályára lépett, és egyike lett az első választott képviselőknek. Mint ilyen, a Deák-párt táborában foglalt helyet. Werckheim belügyminisztersége alatt Baranyamegye, később Pestmegye főispánja is volt, de aztán lemondott. 1872-ben Jókai ellen lépett fel a Terézvárosban, később torontálmegyei képviselő lett. A fúziónak nem volt barátja és ennek bekövetkeztével a Sennyey párthoz csatlakozott s a jobboldali ellenzéknek pártelnöke lett. 1878-ban mint mérsékelt ellenzéki képviselőt Jászberény választotta meg. A 84/87-iki cziklusban nem vállalt mandátumot, hanem a főrendiház ellenzékében foglalt helyet. 1884-ben a lovrini kerület választotta meg képviselőül. Legutóbb ismét a főrendiházban foglalta el helyét. Nagy szerepet vitt a főváros képviselőtestületében és számos bizottság tagja volt, s kivált a művészeti ügyekben működő bizottságoké. A Képzőművészeti Társulat bizottsági tagja volt és az Iparművészeti Múzeum alelnöke, Torontálmegye virilistája, a legfelsőbb fegyelmi biróság tagja. Egyik kedvencz eszméje volt a halotthamvasztás behozatala, a melynek érdekében mozgalmat is indított." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 21. sz. (1899. május 21.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Iparművészet : Báró Lipthay Béla 1827-1899.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 748x1103 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János