D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_161_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fogoly a nercsinszki ólombányából, megjelölve homlokán és arczán
B e s o r o l á s i   c í m : Fogoly a nercsinszki ólombányából, megjelölve homlokán és arczán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 19. sz. (1899. május 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Büntetésvégrehajtás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai fogoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadifogoly
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szibéria
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fogoly a nercsinszki ólombányából, megjelölve homlokán és arczán
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Utazók és regényírók világszerte hírhedtté tették a szibériai foglyok sorsát. Abból a kor­ból, midőn Oroszországban csak a nyers zsarnokság megtestesülését látták a művelődés minden nyoma nélkül, s midőn Lengyelország feloszlatása és a lengyel hazafiak száműzetése százezrek szánalmát és boszús hangulatát költötte fel, napjainkig fenmaradt ezeknek a sze rencsétleneknek olynemü alakja, mely az értel­mes emberek legnagyobb erkölcsi sülyedésének mintaképe volt." [...] "A börtönök, mint egyik képünkön is láthatjuk, kizárólag fából készült terjedelmes épületek, melyek rendes körülmények között elegendők is a kijelölt foglyok számára, de ezenkívül az átutazó vagyis inkább átszállított foglyok megállóhelyei is s ilyenkor túlzsúfoltak." [...] "A jelen században körűlbelől egy millió rabot küldött az orosz kormány Szibériába, legtöbbet az 50-es években, midőn az európai börtönöket reformálva, a rabok egy részét onnan kitették s midőn a rabok közül igen sokat küldtek az Amur vidékén fölfedezett bányákba" [...] "Szibéria telepesei sok helyen hangosan tiltakoznak a fegyenczek ideküldése ellen. Ezért, mintegy 10 év óta már leginkább Saehalin szigetére hordják az elitélteket. Néhány évtized múlva a szibériai foglyok régi borzalmas képe egészen eltűnik, a nagy ország Ausztráliához hasonlóan művelt vidék lesz, hol természetesen szintén lesznek börtönök, de csak a bennszülött bűnösök, nem pedig a száműzöttek számára." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 19. sz. (1899. május 7.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A foglyok felülvizsgálása a stretjenszki fogházban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Gulag
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 650x1000 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János