D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_116_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent Szikla
B e s o r o l á s i   c í m : A Szent Szikla
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Szentföldről - Erődi Béla hasonló czímű könyvéből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 14. sz. (1899. április 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zarándokhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszténység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szent hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Izrael
G e o N a m e s I d : 294640
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Jeruzsálem
G e o N a m e s I d : 281184
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent Szikla
A Szentföldről - Erődi Béla hasonló czímű könyvéből
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Móriah-hegyen, Salamon egykori temp­loma helyén van a Harám es-Serif-tér s azon a Kubbet esz-Szakhra (Szikla-egyház) nevű híres török templom, egy hatalmas nyolczszögű épü­let, melynek közepén 30 méter magas és 20 méter átmérőjű kupola emelkedik. A bizanczi stilű épületből négy ajtó nyílik a világ négy tája felé. Fő nevezetessége e templomnak a Szent-szikla [...] A zsidók hite szerint ezen a kövön áldozott Ábrahám és Melchizedek; ezen akarta Ábrahám fiát, Izsá­kot, az Úrnak föláldozni; ezen, mint a világ úgy vélt közepén, volt elhelyezve, majd elrejtve a frigyszekrény, melyre a "Sem", Istennek ki­mondhatatlan neve volt fölírva; a frigyszek­rényt aztán Jézus találta meg s annak bűvös erejével végezte aztán csodás gyógyításait. Még több legendát fűznek hozzá a mohammedánok. Ő szerintük a sziklatömb a levegőben szabadon lebeg (bár az ellenkezőről akárki meggyőződhe­tik); az alatta levő üreg a lelkek kútja, hol a meghaltak lelkei hetenként kétszer összegyűlnek és imádkoznak; az utolsó Ítélet napján ott fognak a halottak föltámadását hirdető kürtök megszólalni, mikor Isten trónja a sziklán lesz elhelyezve." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 14. sz. (1899. április 2.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : MÉL : Erődi Béla
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erődi Béla: Jeruzsálem az Olajfák hegyéről nézve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 802x617 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János