D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_087_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Puky Miklós és gróf Teleki László
B e s o r o l á s i   c í m : Puky Miklós és gróf Teleki László
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Genfi fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 11. sz. (1899. márczius 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Puky Miklós (1806-1887)
V I A F I d : 232558834
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Teleki László (1811-1861)
V I A F I d : 27958110
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Genf
G e o N a m e s I d : 2660646
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Puky Miklós és gróf Teleki László.
Genfi fénykép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Puky Miklós politikus. Heves vm.-i földbirtokosként kapcsolódott be a reformkor ellenzéki politikai mozgalmába. 1848. jún. 2-án Heves vm. másod-alispánjává választották. A népképviseleti ogy.-en kormánypárti képviselő. 1848. szept. 19-én Batthyány Lajos Heves vm. kormánybiztosává nevezte ki. Nagy szerepet játszott a honvédzászlóaljak felszerelésében. 1849. jan. 3-án Heves vm. első alispánjává választották. 1849. jan. 29-től máj. 7-ig Komárom kormánybiztosa. Összeütközésbe került Guyon Richárddal. Követte az országgyűlést Szegedre és Aradra. A világosi fegyverletétel után emigrált. 1851-ben távollétében halálra ítélték. 1855-ben Genfben telepedett le és a német Pfeifferrel könyvnyomdát alapított. Itt jelentek meg Horváth Mihály történeti munkái és Byron Childe Haroldjának első m. fordítása. Szoros barátságot tartott fenn Teleki Lászlóval. 1867-ben amnesztiát kapott és visszatért Magyarországra. Visszavonultan élt hevesi birtokán. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Széki gróf Teleki László magyar politikus, író. A Magyar Tudományos Akadémia levelező, rendes majd tiszteleti tagja. Az Ellenzéki Kör elnöke. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt és az azt követő években a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb és talán legeredményesebb külföldön tevékenykedő képviselője. A Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja. A Határozati Párt vezetője. 1861-ben az uralkodónak adandó országgyűlési válasszal kapcsolatos vita előestéjén otthonában öngyilkosságot követett el. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Teleki László gróf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1063x850 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn