D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_378_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. Béla király és neje, Anna királyné temetése
B e s o r o l á s i   c í m : III. Béla király és neje, Anna királyné temetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A ravatal a budavári Mátyás-templomban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Góró Lajos rajza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 43. sz. (1898. október 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyászszertartás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ravatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halotti szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Béla (Magyarország: király), III. (1148?-1196)
V I A F I d : 45759473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Châtillon Anna (Magyarország: királyné) (1154-1184)
V I A F I d : 140321837
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : III. Béla és neje, Anna királyné temetése.
A ravatal a budavári Mátyás-templomban.
Goró Lajos rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : III. Béla Árpád-házi magyar király, uralkodott 1172-től haláláig. Székesfehérváron, a bazilikában temették el, sírjára csak 1848. december 12-én bukkantak rá. Az Árpád-házi uralkodók közül az ő sírja az egyetlen, amit hitelesen feltártak. Hamvait később a budapesti Mátyás-templomban helyezték el. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Châtillon Anna antiókhiai hercegnő, III. Béla első feleségeként magyar királyné. Châtilloni Rajnald antiókhiai fejedelem és Konstancia antiókhiai fejedelemnő leánya. Eredeti neve Ágnes volt, melyet a bizánci udvarban az ortodox hitre térve Annára cserélt fel. Sógora, I. Mánuel bizánci császár udvarában jegyezte el III. Béla magyar király (1168). 1184-ben halt meg, Székesfehérvárott temették el, sírját 1848-ban fedezték fel és átvitték a budai Mátyás-templomba. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Béla és neje, Anna királyné koporsója a budavári Mátyás-templomban, a temetés előtt : Erdélyi fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1590x1079 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn