D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_298_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Eskütéri híd építése
B e s o r o l á s i   c í m : Eskütéri híd építése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A hidépítés kezdő munkálatai a pesti Duna-parton
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 35. sz. (1898. augusztus 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Út- és vasútépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hídépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Eskütéri híd építése. - A hidépítés kezdő munkálatai a pesti Duna-parton.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A híd építési munkálatait az idei tavaszon, áprilisban kezdték meg. Az Eskü-térből és az átellenes budai partrészből egy-egy hatalmas darabot körül kerítettek le egészen a Duna vízszintjéig, hogy ott, mint valami óriás műhelyben, zavartalanul folyhasson a munka.
Az eskütéri híd, mint már köztudomású, az első pályadíjat nyert terv szerint egyetlen nyílású lesz, de a híd jármát nem drótkötelek fogják tartani, mint a terv czélozta, hanem lánczok, vagyis az eskütéri híd láncz-híd lesz.
Az óriás lánczokat két hatalmas pillér fogja tartani, melyeket egészen a partszélhez építenek. E pillérek alapozási munkálataihoz valók a föntebb említett czölöpsorok, melyek arra szolgáltak, hogy az alapozáshoz szükséges roppant vas-caissonokat (feneketlen szekrényeket) azokon kovácsolták össze s aztán azokról sülyesztették le a partszéli vízbe, hogy a betonozó és kőmíves-munkákat azokban végezzék a munkások"
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. augusztus 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az eskütéri híd építése : A hid a Gellért-hegyről nézve. Az államvasutak gépgyárának június végén készített fényképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1585x1065 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna