D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_292_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bismarck halála
B e s o r o l á s i   c í m : Bismarck halála
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A német császári pár fogadtatása a Bismarck család által friedrichsruhei vasúti megállóhelyen, augusztus 2-án
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Limmer
U t ó n é v : Emil
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1931
V I A F I d : 96266935
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 34. sz. (1898. augusztus 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
V I A F I d : 121621349
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Auguszta Viktória (Németország: császárné) (1858-1921)
V I A F I d : 42631542
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vasútállomás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bismarck halála
A német császári pár fogadtatása a Bismarck család által friedrichsruhei vasúti megállóhelyen, augusztus 2-án
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Élete utolsó éveiben sokat szenvedett csúzos bántalmaktól és lélekzési zavaroktól. Koronként már járni sem tudott, hanem egy kerekes karszékben üldögélt s úgy tologatták egyik szobából a másikba, vagy ha az idő kedvező volt, ki a szabadba is, a friedrichsruhei kastélyt környező nagy árnyas parkba. Kedélye azonban így is eléggé jó volt még legutolsó napjaiban is. Koronként nappal is ágyban kellett maradnia, melyből már csak a legutolsó héten nem tudott fölkelni. A lélekzési bántalmak miatt magasra kellett rakni a feje alját, úgy, hogy félig ülő helyzetben volt fektében is. Halála előtt két nappal szembetűnő javulás mutatkozott rajta. E miatt orvosa, dr. Schweninger titkos tanácsos, aggodalom nélkül el is utazott betege mellől. De a javulás csak látszólagos volt. Július 30-án hirtelen rosszra fordult a beteg állapota. Schweningert sürgősen vissza kellett hívni, ki azonban már haldokolva találta a szenvedőt s csak végső perczeiben lehetett segedelmére."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. augusztus 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Limmer, Emil: Bismarck halála: Bismarck hirhelye a friedrichsruhei park kapujával átellenes halmon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1721x1170 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna