D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_276_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bismarck herczeg családja körében (1894)
B e s o r o l á s i   c í m : Bismarck herczeg családja körében (1894)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 32. sz. (1898. augusztus 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bismarck, Otto von (1815-1898)
V I A F I d : 46772111
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bismarck, Herbert von (1849-1904)
V I A F I d : 22935395
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bismarck, Marguerite von (1871-1945)
V I A F I d : 35202025
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bismarck, Wilhelm von (1852-1901)
V I A F I d : 17967715
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bismarck, Johanna von (1824-1894)
V I A F I d : 30330560
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Chrysander, Rudolf (1865-1950)
V I A F I d : 57368633
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schweninger, Ernst (1850-1924)
V I A F I d : 110780040
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lenbach, Franz von (1836-1904)
V I A F I d : 7518656
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bismarck herczeg családja körében (1894)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Igen sikerült az a szintén 1894-ben készült fénykép, mely Bismarckot családja és legbensőbb bizalmasai szűk körében tünteti föl.
A képen föltüntetett társaság a friedrichsruhei kastély egyik termében van együtt két összetolt, leterített asztal körül, melyen emléktárgyak, gyufa- és hamutartók vannak keresetlenül elhelyezve. A kettős asztal felső végén Bismarck ül nagy karosszékében, mellette a neje, ki oly példásan fejlesztette és ápolta övéiben a családias érzelmeket, ki azonban a képen ábrázolt jelenet után nem sokára elhunyt. Az öreg herczegnőtől jobbra legidősebb gyermeke, Mária, gróf Rantzau Kuno neje, ő rajta túl pedig Lenbachnak a család előtt szintén igen kedvelt neje ül. Az asztal alsó végén Rantzau gróf foglal helyet két mellette álló gyermekével, idébb pedig Bismarck idősb fia, Herbert ül, mig neje, Hoyos Margit grófnő, vele átellenben az öreg herczeg háta mögött áll, balját a szék karján nyugtatva. A grófnő (most már herczegnő) mögött a kép festője, Lenbach, gróf Rantzauné mögött Schweninger tanár, Bismarck egyik orvosa áll, balját a kályha vállára támasztva. Ő tőle jobbra gróf Bismarck Vilmos, odább Lindow, Bismarck magántitkára, a Rantzau gyermekeken túl pedig Chrysander, Bismarck bizalmasa áll. De, midőn a kis társaság tagjait így egyenként elsoroltuk, nem feledkezhetünk meg Bismarck hű kutyájáról, a híressé lett Thyrasról sem, mely Herbert gróf előtt szokott otthonossággal üldögél a szőnyegen, mintha tudatában volna, hogy ennek a fényes társaságnak ő is tagjául érzi magát."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. augusztus 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bismarck
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1720x1165 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna