D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_270_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Minisztertanács Washingtonban Mac Kinley elnöklete alatt
B e s o r o l á s i   c í m : Minisztertanács Washingtonban Mac Kinley elnöklete alatt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 31. sz. (1898. július 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : amerikaiak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : McKinley, William (1843-1901)
V I A F I d : 39392209
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gage, Lyman J. (1836-1927)
V I A F I d : 70650723
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Griggs, John William (1849-1927)
V I A F I d : 26050006
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Day, William Rufus (1849-1923)
V I A F I d : 33475765
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Alger, Russell Alexander (1836-1907)
V I A F I d : 13637847
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Smith, Charles Emory (1842-1908)
V I A F I d : 51245971
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Long, John Davis (1838-1915)
V I A F I d : 76693432
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wilson, James (1835-1920)
V I A F I d : 272796667
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bliss, Cornelius Newton (1833-1911)
V I A F I d : 70518320
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Washington
G e o N a m e s I d : 4140963
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Egyesült Államok
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Minisztertanács Washingtonban Mac Kinley elnöklete alatt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mindezeken kivül naponként minisztertanácsot is tartanak, többnyire Mac Kinleg elnök elnöklete alatt. Egy ily miniszteri tanácskozás jelenete látható egyik képünkön. Mac Kinley hatalmas alakja a kép baloldalán, az elnöki helyen s körüle a zöld asztal mellett a különböző minisztériumok vezetői. Komolyan, kevés szóval tanácskoznak, de valamennyinek arczán ott látszik feladatuk fontosságának tudata. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. július 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az éjszakamerikai Egyesült-Államok új elnöke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1160x820 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna