D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_261_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Zichy Jenő ázsiai utazásából
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Zichy Jenő ázsiai utazásából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kirgiz földbirtokosok
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 30. sz. (1898. július 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kirgizek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Ázsia
G e o N a m e s I d : 6255147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Zichy Jenő ázsiai utazásából
Kirgiz földbirtokosok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A bemutatott néptipuszok mind a mongol fajhoz tartoznak; de fajvonásaikat már többé kevésbbé elváltoztatta a sok századdal ezelőtt történt letelepedés, az állandó lakóhely s az azzal járó táplálkozás, foglalkozás és idegen műveltség hatása. A Volga mellékein lakó mordvinok, cseremiszek és osztjákok a finn-féle néptörzsekhez számíttatnak. Nehézkes természetű, de rendkívül becsületes és vendégszerető népek, melyek szorgalmasan űzik a földmivelést, barom- és méhtenyésztési. Némi iparuk is van. Legnagyobb részt a gör.-keleti egyház hivei, de pogány hagyományaikhoz is szívósan ragaszkodnak. A cseremiszek és osztjákok közt még sámán hitűek is sokan vannak. Falvaik orosz szabású házakból állnak, de nem egyetlen hosszú útczasorban építvék, mint az orosz faluk, hanem meg megszakadó tanya-csoportokban, melyeket ó rendesen faültetvények környeznek. A férfiak viselete olyan, mint az orosz parasztoké, csak azzal a különbséggel, hogy ő náluk uralkodó a fehér szín. A nők rendes ruhája egy durva fehér vászoning, melynek minden szegélye tarka hímzetű. Az inget öv szorítja körül, melyről mindenféle csiling-csalang fityeg le mint ékszer. Télen és útban a férfiakéhoz hasonló hosszú felső kabátot, vagy pedig bundafélét öltenek magukra. Fejdiszök igen tarka-barka. Lábaikon fekete bocskort viselnek.
A kirgizek szintén tatárok, de nomád életet élnek. Vagy 150 ezerén vannak. Szintén van nemességük, melyet "fehér csontú" jelzővel különböztetnek meg. Mind mohamedánok s télen-nyáron nemez-sátorokban tanyáznak."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. július 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Zichy Jenő ázsiai utazásából : Kalmukok és kirgizek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 561x892 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna