D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_199_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gladstone sirhelye a Westminster-apátság templomában
B e s o r o l á s i   c í m : Gladstone sirhelye a Westminster-apátság templomában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 23. sz. (1898. június 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apátság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gladstone sirhelye a Westminster-apátság templomában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gladstone nyugvóhelye.
Pünkösd szombatján temette el Anglia nagy nemzeti pompával Gladstonet a "nagy aggastyán"-t, "a great old man"-t, a mint a híres államférfiút már régóta nevezni szokták. Disraeli halála óta nem volt hozzá hasonló politikus az államférfiakban rendesen bővelkedő Angliában sem. Még ellenfelei is egyhangúlag megállapodtak abban, hogy Gladstone azon nagy angol férfiak közé tartozik, kiket méltónak itél a közvélemény, hogy a nagy nemzet hírneves pantheonjában, a Westminster-székesegyházban találjanak örök nyugvóhelyet.
A Westminster-apátsági templom London szivében a parlamenti palota szomszédságában valódi pantheon. Több száz sír van e templo falai mellett s nemcsak királyok és nagy urak sírjai; sőt ezek aránylag csekély számmal vannak a szellemi nagyságok mellett. Shakespeare-től Darwinig egész sereg világhírű nevet olvashatni az itt elhelyezett emlékköveken s már vannak egyes részek, melyeket a közönség az itt nyugvó nagyságok után "költők sora" s más hasonló nevekkel jelöl meg. így "államférfiak sora" nevet visel az a hely, melyben most helyezték el Gladstone sírját. Az elnevezés természetesen csak a többség után történik, mivel más nevezetes emberek is vannak itten, így Gladstone sírjának közvetlen szomszédja sem államférfiú, hanem tengerész: a nagynevű Warren Péter tengernagy. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. junius 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: William Gladstone
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Westminsteri apátság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1060x1420 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella