D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_179_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Torpedó-zuzó hajók
B e s o r o l á s i   c í m : Torpedó-zuzó hajók
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 21. sz. (1898. május 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatahajó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Torpedó-zuzó hajók.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A torpedó-zúzó hajó.
Már az elnevezés megmondja, hogy körülbelül mi a feladata az újkori hadihajók ama különös fajtájának, melyet torpedózúzó-nak neveznek. Az elnevezést azonban, nem a szószerinti értelemben kell vennünk, mert a torpedó-zúzó hajó nem maguknak a torpedóknak összezúzásával foglalkozik, hanem czélja az apró, u. n. torpedónaszádoknak az elpusztítása, melyek a torpedókat a nagy hajókra eregetik s kicsinységüknél és gyorsaságuknál fogva ezek figyelmét könnyen kikerülhetik.
A legújabb rendszerű torpedó-zúzó hajókat oly nagyságban készítik, hogy képesek legyenek annyi szenet magukkal vinni, miszerint körülbelül egy hétig újabb szénfölvétel nélkül folytonosan a tengeren járhassanak és pedig oly gyorsasággal, hogy ez idő alatt akkora utat megtehessenek, mint pl. Európától Amerikáig. Ilyen nagyságú torpedó-zúzó hajója van egynehány Spanyolországnak; míg az amerikaiaknak ez idő szerint még egyetlenegy sincsen.
A spanyol torpedóhajók hosszúsága 220 láb, szélességük 22 s mélységük 13 láb. A hajók tehát hosszaságukhoz képest igen keskenyek s alacsonyak, mi nagy gyorsaságra képesíti azokat. Az általuk kiszorított viz sulya, mintegy 380 tonna. Egészen vasból vannak készítve s nagyságukhoz képest a lehető legerősebb gépekkel fölszerelve és szükség esetén rendkivüli gyorsaságot képesek kifejteni; mert, míg a leggyorsabb oczeánjáró gőzhajók óránkint legfeljebb 22-23 tengeri mérföldet képesek megtenni, e torpedózúzók ugyanazon idő alatt 28-30 tengeri mérföldnyi utat is befuthatnak. Gyorsaságuknál fogva a nagyobb hadihajók elől könnyen elmenekülhetnek; a kisebbeket pedig sikeresen üldözhetik s elfoghatják.
Fegyverzetük csupa kis kaliberű gyorstüzelő és önműködő ágyúkból áll, melyek a golyók egész záporával áraszthatják el az ellenséget. Tüzelésük a vékony vaspánczélból készült apró torpedónaszádokra biztos veszedelem s ezek lassúbbak lévén, nem is menekülhetnek előlök. De rendkivül veszedelmesek lehetnek a torpedó­zúzók a nagy hajókra is. Mert egyúttal ugyanarra a szolgálatra is föl vannak szerelve, a mit a torpedónaszádok teljesítenek. El vannak látva torpedólövő csövekkel s ha az éj homályában, ködben vagy csata közben a lőporfüsttel borított hadihajók közelébe férkőzhetnek, akkor épúgy szerepelnek, mint az apróbb torpedónaszádok s gyorsaságuk még félelmesebbé teszi őket. Jó szolgálatot tesznek még a torpedó-zúzók kémlelő s hirhordó hajók gyanánt, továbbá használhatók a kikötők blokádja fentartásánál, esetleg annak áttörésénél.
Egyelőre azonban a torpedó-zúzók eme kiváló tulajdonságai csak elméleti értékűek, mert háborúban tényleg még nincsenek kipróbálva s majd csak a háború folyamán válik el először hogy meg tudnak-e felelni a hozzájuk kötött várakozásoknak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A zöldfoki spanyol hajóraj
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1176x828 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella