D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_172_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : A spanyol országgyűlés megnyitása - Mária Krisztina regenskirálynő felolvassa a trónbeszédet
B e s o r o l á s i   c í m : Spanyol országgyűlés megnyitása - Mária Krisztina regenskirálynő felolvassa a trónbeszédet
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 20. sz. (1898. május 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : országgyűlés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : király
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Alfonz (Spanyolország: király), XIII. (1886-1941)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária Krisztina (Spanyolország: királyné) (1858-1929)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Spanyolország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A spanyol országgyűlés megnyitása. - Mária Krisztina regenskirálynő felolvassa a trónbeszédet.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A spanyol országgyűlés megnyitása.
Már igen fenyegetőleg tornyosultak a háború felhői Spanyolország egén, mikor az új országgyűlés (Cortes) összeült, hogy a nehéz idők teendőiről tanácskozzék s az ország nagy érdekeiből megmentse, a mi megmenthető.
A helyzet rendkivülisége szokatlanul ünnepélyessé tette ez országgyűlésnek a megnyitását, mely a múlt április hó 20-án a főrendiház palotájában (Palatio del Senado) történt, igazi spanyol szertartásossággal. Mária Krisztina regenskirálynő fiával, XIII. Alfonzóval és első szülött leányával, Izabella infansnővel együtt legpompásabb díszhintaján s lovas testőrségtől kisérve hajtatott a főrendiház palotájába, melynek fényesen földiszített előcsarnokában a kormány és a két Ház küldöttsége fogadta a királyi családot, mely a palota kapuja előtt két oldalt fölállított katonaság és XV. Lajos korabeli öltözetű diszőrség sorfala közt vonult be az épületbe. Az előcsarnokból a fölékesített ülésterembe vezették őket, hol a királynő és a gyermek király a lépcsőzetes elnöki emelvény helyére állított két trónszéken foglalt helyet, melyek fölé a királyi koronával ékesített szőnyegkárpit volt illesztve. A kis király anyja mellett jobbról ült, míg Izabella infansnőt egy oldalsó páholyba ültették. A királyné világos ibolyaszinű ruhába volt öltözve; fején, nyakán, mellén és karjain mesés értékű drágaköves ékszerek csillogtak; a kis királyon pedig gyalogsági kadét-egyenruha volt s nyakán az aranygyapjas-rend jelvénye függött.
A mint a királyi család a szenátorokkal és képviselőkkel zsúfolásig megtelt nagy teremben elhelyezkedett, a trón mellől előlépett Sagasta miniszterelnök és átnyújtotta a királynőnek a trónbeszéd kéziratát, melyet a királynő kissé elfogultan, de a terem távoli részeiben is hallható hangon olvasott föl. A karzatokat is a legelőbbkelő közönség töltötte meg. A diplomácziai karból csupán az Egyesült-Államok követe, Woodford ezredes hiányzott.
A fényes közönség ki-kitörő lelkesedéssel hallgatta a királynő ajkairól a kormány hazafias nyilatkozatait; a trónbeszéd végeztével pedig oly zajos éljenzésben tört ki, mely néhány pillanat múlva az utczákat ellepő tömegeknél is harsogó visszhangot keltett.
A trónbeszéd fölolvasásának jelenetét képben is bemutatjuk, mely érdekes megörökítője e történelmi fontosságú eseménynek.
A szertartás végeztével palotájába tért vissza az udvar, melyet odáig haladtában olyan fogadtatásban részesített az óriás sokaság, mintha győztes háború után diadalmenetet tartott volna. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : XIII. Alfonzo spanyol király és anyja, Mária Krisztina regens királynő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1172x1427 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella