D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_164_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Havanna erősségeinek tervrajza
B e s o r o l á s i   c í m : Havanna erősségeinek tervrajza
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
A   t í p u s   n e v e : térkép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 19. sz. (1898. május 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : erődtérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadtörténelmi térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kuba
G e o N a m e s I d : 3562981
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Havanna
G e o N a m e s I d : 3553478
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Havanna erősségeinek tervrajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Havanna erősségei.
Nem könnyű dolog Havanna város erősségeinek védelmi értékéről a valóságnak megfelelő fogalmat szerezni. Ha spanyol forrásból eredő leírást olvasunk róluk, akkor "bevehetetleneknek" és "meg nem közelíthetőknek" vélhetnők azokat, míg némely amerikai jelentés szerint Havanna város majdnem "védtelen" és "erősségei értéktelenek". Azonban az eddig történtek azt bizonyítják, hogy az amerikai kormány még sem becsüli olyan kevésre Havanna megerősítését, mert hadereje eddig óvatosan kerülte megtámadását. Különben az amerikai szakvélemény is elismeri ezen erősségek értékét. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A spanyol-amerikai viszálkodás szinterének térképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kuba szigete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kuba
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 945x716 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella