D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_157_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zsolnay András pásztói cziszterczita apát
B e s o r o l á s i   c í m : Zsolnay András pásztói cziszterczita apát
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 18. sz. (1898. május 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : apát
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ciszterciek
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zsolnay András pásztói cziszterczita apát. - A rend birtokában levő 1702. évi festmény után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A czisztercziek jubileuma.
1098-1898.
A czisztercziek szerzetes rendje, mely oly szép helyet biztosított magának nemzetünk közművelődésének történetében, immár nyolcz századot ért meg, s ennek örömére most emlékünnepet ül.
Ez alkalomból különös érdeklődéssel fordúlunk a rend története és annak jelenlegi állapota felé...
...virágzik a rend Magyarországon, míg a reformáczió, majd a török hódoltság ki nem szorítják. Sorra elpusztultak művészileg épült kolostoraik (a csúcsíves építést ők hozták be hozzánk Francziaországból), s paradicsommá fejlesztett gazdaságaikat gyom és gaz lepte be.
Száz esztendő mult el így, mikor az osztrák czisztercziek kezdésére új életre kelnek a magyarországi romba dőlt apátságok. Megindúlt tehát az újjászervezés munkája. Mindent elülről kellett kezdeni. Az újjászervezés és a vagyonszerzés munkájában kiváló tevékenységű volt Zsolnay András apát, ki 1691-ben lépett a pásztói apátság élére, ki 1702-ben Gyöngyösön halt meg 58 éves korában. Arczképe, melyet a rend birtokában levő festmény után bemutatunk, mindjárt halála után készűlt. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Ciszterci kolostor (Pásztó)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Civertan: A ciszterci kolostor légifotója - Pásztó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Ciszterciek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 927x984 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella