D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_112_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Frigyes főherczeg leányai
B e s o r o l á s i   c í m : Frigyes főherczeg leányai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 13. sz. (1898. március 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testvér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Frigyes főherczeg leányai.
1. Mária Krisztina (szül. 1879). 2. Mária Anna (szül. 1882). 3. Henriette (szül. 1883). 4. Natália Mária Terézia (szül. 1884; megh. 1898 márcz. 23.). 5. Gabriele (szül. 1887). 6. Izabella (szül. 1888). 7. Mária Alice (szül. 1893).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Natália főherczegnő halála.
Az egész ország nagy részvéttel vette hírét annak a gyászos esetnek, hogy Pozsonyban Frigyes főherczeg és Izabella főherczegasszony egyik kedves leánya, a még csak 14 éves Natlia főherczegnő e hó 23-dikának éjjelén egy hétig tartott sulyos betegség után jobb létre szenderült. Mély bánatba boritotta ez az igen korai halál nemcsak a példás szeretetben élő főherczegi családot, hanem az egész uralkodó-házat s annak élén magát a királyt is, a ki csak nem régiben, a Mária Terézia szobrának fölavatásakor is oly sok bensőséggel tanusította Frigyes főherczeg és népes családja iránti szeretetét.
Az elhunyt főherczegnő negyedik szülöttje volt annak a boldog házasságnak, melyet Frigyes főherczeg és Izabella főherczegasszony 1878 okt. 8-án kötöttek s melyet az ég nyolcz leány és (a múlt évben) egy fiú gyermekkel áldott meg. Egy leányka, Stefánia Mária főherczegnő, még kiskorában meghalt, 1890 aug. 29-én; a többiek heten a legvirulóbb testi, lelki egészségben fejlődtek szülőik nagy boldogságára s Pozsony városának büszkeségére, mely, mióta a főherczegi család állandó lakhelyévé választotta, a főherczegi gyermekeket is mintegy sajátjainak tekintette, annyival inkább, mivel a két első kivételével mind ott születtek.
Izabella főherczegasszony eleitől fogva maga vezette gyermekei nevelését. Magyar tanárokat és tanitónőket alkalmazott melléjük, hogy a haza nyelvét már kis korukban elsajátíthassák, melyet különben ő maga is elsajátított, mihelyt a család Pozsonyban megtelepedett. Nevelési rendszerében az előkelőséget egyszerűséggel, a vallásosságot fenkölt gondolkozású műveltséggel, a lelki finomságot a test czélos fejlesztésével párosította. Csupa élet, öröm és boldogság töltötte be a főherczegi palotát. A 20 és 5 év közt járó főherezeg kisasszonyokat általános szeretet és népszerűség környezte eleitől fogva az egész városban, melynek útczáin vagy kies környékén oly gyakori, mint kedves látvány, a mint a bájos gyermekek egy csapatban s renden fehér ruhában sétálgatnak, nyájasan fogadva és viszonozva a közönség üdvözléseit.
A most elhúnyt Natália főherczegnő egyike volt testvérei közt a legkedvesebbeknek. Szép szőke, mosolygó arczú leányka volt, a kinek egészségtől duzzadó alkatában senki sem vélte volna a halál magvának lappangását. S mégis áldozatává lett egy véletlen meghűlésnek. Márczius 16-án betegedett meg. Erős lázba esett, mely rögtön nagy erővel támadta meg szervezetét. A megrémült szülék az udvari orvoson kivűl a leghírnevesebb bécsi orvostanárokat is azonnal a beteg ágyához hívták. De hasztalan. A baj sokkal nagyobb volt, hogysem az emberi tudomány el tudhatta volna hárítani. A végzetes lázat nem lehetett megszüntetni, sem a hagymázos jelenségeket elfojtani. Hét napi szenvedés alatt annyira kimerült a szegény kis szenvedő, hogy márczius 23-án már eszmélete is elhagyta, s azontúl nem ismerte meg többé szülőit sem, kik a legnagyobb szeretettel és önfeláldozással ápolgatták maguk is éjjel-nappal. Este felé az eszméletlenség már haldoklássá változott. Ekkor a főherczegi család kivánatára megjelent az udvari pap s minthogy többé semmi reménység nem volt, föladta a haldoklónak az utolsó kenetet. Tiz óra tájban a beteg mellett folyton jelen lévő orvos azt a szomorú jelentést tette a szomszéd szobában együtt levő bánatos családnak, hogy a kedves gyermeknek végső perczei közelegnek. A főherczegi szülők zokogva állták körül a haldokló ágyát s a fájdalomtól megtörten borultak gyermekük tetemére, mikor 10 1/2 órakor végképen elszállt belőle a lélek, s mindörökre oda lett az a szép jövő, a melyet e fejedelmi gyermekre mindenki várhatott. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Izabella főherczegasszony leányaival (Czifferi himzett ruhákban)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1580x716 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella