D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_110_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1900-iki párisi világkiállításra tervezett óriás földgömb
B e s o r o l á s i   c í m : 1900-iki párisi világkiállításra tervezett óriás földgömb
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A földgömb épülete a Trocadero két tornya között
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 13. sz. (1898. március 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti tervrajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földgömb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beépítési terv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1900-iki párisi világkiállításra tervezett óriás földgömb.
A földgömb épülete a Trocadero két tornya között.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nagy földgömb a párisi kiállításon.
Az 1900-ki párisi kiállításnak egyik legérdekesebb és legtanulságosabb tárgya lesz az a 26 méter átmérőjű óriási földgömb, melyet egy szaktudósokból álló társaság készít a világhírű földrajzi tudós Reclus Elisée vezetése alatt, mely tehát több mint kétszer oly nagy lesz, mint a minő nagyságú földgömböt eddig készítettek. Reclus nem rég adta be kérvényét Páris város hatóságához, hogy ennek a tudományos csodának a kiállítás területében helyet engedjen s egyúttal bemutatta az épület rajzát melyet mi is közlünk.
A kiszemelt hely a hires Trocadero palota háta mögött volna s azzal összeköttetésben állana oly módon, hogy a palota tornyából át lehetne menni belé. Az épület érczkerettel körülvett óriási gömb, melyet csigaszerű lépcsőzetek vennének körűl, hogy a nézők az óriási gömb minden részét kényelmesen közelről megtekinthessék, ezenkivűl összeköttetésben volnának vele képtárak, diorámák, egy az emberi nem fejlődését feltüntető kis múzeum, továbbá kávéház, emelőgép és ennek gépháza. Az egésznek tervezetét Bonnier Lajos építész készítette s különösen az átmetszetet ábrázoló képről igen könnyen megérthetjük, hogyan fogják a nézők a földgömb részleteit tanulmányozni. Czifraságot és reklamszerű dolgot kerülnek a fölszerelésnél, hogy a tárgy komoly jellege kitűnjék, mindamellett maga az épület mintegy 4 millió frankba fog kerülni, melynek összegyüjtésére külön társaság alakult. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Páris régi térképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1900-iki párisi világkiállításra tervezett óriás földgömb : A földgömb épületének átmetszete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 971x1141 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella