D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_103_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Báthori" magyar gőzös a zátonyon
B e s o r o l á s i   c í m : Báthori magyar gőzös a zátonyon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 12. sz. (1898. március 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : áruszállító hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sziklazátony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Skócia
G e o N a m e s I d : 6091530
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Portpatrick
G e o N a m e s I d : 2640009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A «Báthori» magyar gőzös a zátonyon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A "Báthori" magyar Adria gőzös a zátonyon.
Még el sem feledtük a mult év deczemberében elsülyedt "Jókai" gőzös szomorú végét, ismét magyar hajó balesetéről adott hirt a táviró. A "Báthori" magyar gőzös ugyanis Fiuméból Glasgowba indulván, még a mult év deczember ötödikén zátonyra jutott Port Patrick mellett, az úgynevezett Zarbrax öbölben. A sziklás partjairól híres Írországnak éjszakkeleti részén fekszik e veszedelmes hely, épen ott, a hol az éjszaki csatorna egyesül a Szent-György csatornával. Az éjszaki csatornából nyílik a Clyde öböl, a mely egyenes útja a Glasgowba járó hajóknak. Az erős tengeráramlatokkal küzdő "Báthori"-nak még nagyobb ártalmára volt a viharos időjárás és a tenger óriási hullámzása. A téli évszak alatt sok hajót dob e helyen zátonyra a háborgó tenger, a mely majdnem teljesen martalékává tette a "Báthori"-t is. Az ezer tonnás gőzös szerencsére alig ötszáz tonna rakománynyal volt terhelve, melyet teljesen átázott állapotban külön segélygőzösön be is szállítottak Glasgowba. Az a veszedelmes sziklás hegyfok, a mely az irek nagy szentjének, Patricknak nevét viseli, messze benyúlik a tengerbe. Az itt levő zátonyokat egy teherrel megrakott gőzös nem könnyen kerülheti ki a deczemberi és januári napok sűrű ködjében. Ilyen ködös időben jutott zátonyra a "Báthori" is. Három hónapnál tovább verték a bősz hullámok hatalmas vas testét, megtöltve vízzel az összes rakodó kamarákat. Nagyon ritka hajó éri meg az ilyen sziklás zátonyon csak a harmadik napot is; annál inkább csodálkoztak rajta az angol tengerészek, hogy a "Báthori" oly huzamosan fönn tudta magát tartani, sőt hogy végre a csendesebb idő beálltával két heti megfeszített munkával Glasgowba vontathatták, a hol kijavítják.
A "Báthori", mely 1887-ben épült Newcastleban Angliában, eme tűzpróbájával dicséri az angol hajóépítő ipar kitünőségét. A hajó hoszsza 96 méter, magassága 16, szélessége pedig 12 méter, hajtócsavarát mintegy 1600 lóerő mozgatta óránkénti 11 tengeri mérföld gyorsasággal. Legénysége a tisztekkel együtt mind megmenekült, illetőleg idejekorán elhagyta a sülyedőnek vélt hajót. Az "Adria" magyar hajózási társaságnak a mentés munkálatai annyi költséget okoztak, hogy a megmentett hajó visszanyerése mellett is nagy kára van. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Portpatrick
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1128x855 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella