D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_092_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt márczius 15-én
B e s o r o l á s i   c í m : Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt márczius 15-én
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az 1848-iki márcziusi mozgalmak Pesten
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 11. sz. (1898. márczius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : néptömeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeggyűlés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1848
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt márczius 15-én.
Az 1848-iki márcziusi mozgalmak Pesten. - Egykorú rajzok után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Márcziusi képeink.
A "Vasárnapi Ujság" már évtizedek óta nagy gonddal és figyelemmel gyüjtögette s időről-időre olvasó közönségének is bemutatta azokat a csak kevés számmal fenmaradt hiteles képeket, a melyek az 1848/49-diki eseményekre vonatkoznak s azok hatása alatt még abban az időben készültek. Ezeket a történeti érdekességű képeket eddig kevésbbé ismert más, egykorú rajzokkal is kiegészítve, most ama nagy idők félszázados évfordulója alkalmából mai számunkban, összegyűjtve bemutatjuk az akkori főbb szereplők arczképeivel együtt.
...
..."Márczius 15-dike délelőtt féltizenkettőre nagy időszakasz a magyarok történetében! Ime itt van a sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának első műve. Akármi szabadsága fog is egykor lenni a magyarnak, akárminő jogokat fog is a nemzet nyerni: azon dicsőség mindig megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot, mi magunk vívtuk ki, magunk szereztük meg!" S ettől kezdve délutáni egy óráig egyre szórták a németre is leforditott 12 pontot a nép közé, melyet délután 3 órára népgyűlésre híttak a Nemzeti Múzeum elé.
Ezt a nevezetes első igazi népgyűlést, melyen Petőfi a "Talpra magyar"-t szavalta el, Jókai és mások pedig a 12 pontot magyarázták a lépcsőzet szegélyfaláról, két egykorú rajz örökítette meg, mozgalmas csoportozatokban tüntetvén föl az ezrekre szaporodott népsokaságot, mely közt fegyveres polgárőrség tartotta fönn a rendet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. márczius 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: 1848–49-es forradalom és szabadságharc
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt márczius 15-én : Az 1848-iki márcziusi mozgalmak Pesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1013x693 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella