D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_046_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dreyfus Alfréd
B e s o r o l á s i   c í m : Dreyfus Alfréd
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Dreyfus-féle pörök főszemélyei
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 5. sz. (1898. január 30.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Egyéb bűncselekmények
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Nemzetbiztonság, hírszerzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tüzérség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dreyfus, Alfred (1859-1935)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dreyfus Alfréd.
A Dreyfus-féle pörök főszemélyei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Már több ízben volt alkalmunk híreket és képeket is közölni arról a világra szóló izgalmas ügyről, mely a hazaárulás vádja miatt elitélt ós tiszti rangjától megfosztott Dreyfus személyéhez fűződik s melynek egyik legutóbbi eseménye Esterházy-Walsin gróf vád alá helyezése és egyhangúlag történt fölmentése volt.
Dreyfus három év óta sinlődik fogságban a délamerikai franczia fegyenez-gyarmathoz, Guyanához tartozó Ördög-szigeten. Gazdag családja és hozzátartozói mindent elkövettek s elkövetnek, hogy a szerintök méltatlanul szenvedő volt-kapitányt a terhére rótt hazaárulás vádja alól és szörnyű fogságából kiszabadítsák. Fáradhatatlan törekvéseikkel nem keltettek nagyobb figyelmet mindaddig, míg a franczia szenátus egyik alelnöke, az elszászi származású Scheurer-Kestner föl nem lépett s a fogoly Dreyfus ügyének újabb megvizsgálását nem sürgette. E tekintélyes szenátor sem tudta ugyan Dreyfus szabadon bocsátását és a szörnyű vád alól való fölmentését kieszközölni, de annyit mégis elért, hogy a Dreyfusnak tulajdonított bűn voltaképi tetteséül a homályos származású Esterházy-Walsin gróf őrnagy került gyanúba, a miért ez aztán hadi törvénvszék elé is állíttatott.
Két teljes napon át tartott az egész világon ideges érdeklődéssel kisért tárgyalás, a melyen Luxer tábornok elnökölt s a melynek végeztével az a szokatlan dolog történt, hogy a vád alól egyhangúlag fölmentett Esterházyval úgy az elnök, mint a szavazó hadbirák tüntetőleg kezet szorítottak, ezzel is bizonyitni kivánván, hogy Esterházyt teljesen ártatlan és kifogástalan bajtársuknak tekintik.
A fölmentő itélet azonban a közvéleménynek csak egy részét nyugtatta meg; a másik rész megbotránkozással fölháborodott miatta.
A világ minden nyelvű hirlapjaiban napról­napra tárgyalt sajnálatos ügy napirenden léte alkalmából időszerű, hogy e nagy fontosságú esemény főszereplői közül ezúttal bemutassuk Dreyfust, Scheurer-Kestner szenátort és a hadi törvényszék elnökét, Luxer tábornokot, ki fényes előmenetelű katonai pályáján Páris térparancsnokságáig emelkedett. Esterházy-Walsin arczképét már előbb közöltük. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 30.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alfred Dreyfus (Mulhouse, 1859. október 9. - Párizs, 1935. július 12.) francia katonatiszt, akit a Dreyfus-ügy tett híressé.
Dreyfus egy elzászi zsidó textilgyáros család hét gyermeke közül volt a legfiatalabb. Amikor 1871-ben Elzászt Németországhoz csatolták, a család Franciaországban maradt és megtartotta francia állampolgárságát.
Alfred Dreyfus 1880-ban végzett az École Polytechnique-ben, majd 1880-1882 között a fontainebleau-i akadémiára járt, hogy tüzértiszti képesítést szerezzen. 1885-ben, az akadémia elvégzése után a 32-es lovasságiakhoz helyezték és hadnaggyá léptették elő. 1889-ben a bourges-i pirotechnikai iskola igazgatóhelyettese lett kapitányi rangban. 1891-ben megnősült. 1893-ban próbaszolgálatra a vezérkarhoz osztották be.
1894. október 15-én árulás vádjával letartóztatták. 1895. január 5-én megalázó módon megfosztották katonai rangjától, majd január 15-én az Ördög-szigeten (Cayenne, Francia-Guyana) letöltendő életfogytiglani börtönre ítélték. 1899-ben perét a rennes-i katonai bíróság újratárgyalta, de nem mentette fel, hanem enyhítő körülményekre hivatkozva tíz év börtönre mérsékelte büntetését. 1899. szeptember 19-én kegyelmet kapott Émile Loubet köztársasági elnöktől, és elhagyta a börtönt.
Dreyfus 1903-ban benyújtott újabb perújrafelvételi kérelme alapján a rennes-i bíróság ítéletét a francia Legfelsőbb Bíróság 1906. július 12-én véglegesen semmisnek nyilvánította. Dreyfus visszakapta a rangját, őrnaggyá léptették elő, és a Becsületrend lovagjává avatták. A börtönben töltött idő azonban megviselte az egészségét, így 1907-ben nyugdíjazták. Az első világháború alatt ismét mozgósították, front mögötti szolgálatot teljesített.
Az antiszemita, illetve neonáci csoportok azonban a mai napig megkérdőjelezik ártatlanságát és további bizonyítékokat próbálnak keresni, vagy gyártani, amelyek Dreyfus állítólagos bűnösségét támasztanák alá. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Alfred Dreyfus
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Scheurer-Kestner szenátor : A Dreyfus-féle pörök főszemélyei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Luxer tábornok, a haditörvényszék elnöke : A Dreyfus-féle pörök főszemélyei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 503x650 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella