D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_043_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lhassza, Tibet fővárosa
B e s o r o l á s i   c í m : Lhassza, Tibet fővárosa
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása leírásának harmadik kötetéből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 5. sz. (1898. január 30.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tibet
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lhásza
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lhassza, Tibet fővárosa. - Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása leírásának harmadik kötetéből.
Tibeti rajz után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazásáról.
... Közel százezer forintot költött gróf Széchenyi Béla erre az utazásra, melylyel a tudományok történetében dicsőséget szerzett a magyar névnek.
Utazásának tudományos eredményei három vaskos kötetben több, mint 2500 lapon, már föl vannak dolgozva. Az utolsó kötet közelebb hagyta el a sajtót. Hazánk és a külföld legkiválóbb szakemberei irták meg benne az egyes részeket, dolgozták föl az utazásban gyűjtött anyagot. ...
A kötet végén Széchenyi gróf becses táblázatokat közöl Ázsia meteorologiájáról, kútvizeinek hőmérsékletéről, mely tudvalevőleg nagyjában megegyezik a vidék évi közepes hőmérsékletével, és bemutatja Tibet fővárosának, Lhasszá-nak rajzát, melyet 1888-ban egy tibeti herczeg hozott onnét magával s engedett át Biet Bódog püspöknek lefényképezés végett. Lhassza, melynek 50,000 lakosa között 20,000 szerzetes van, az európaiak elől el van zárva; 1844-ben Huc és Galet hittérítők látták utoljára, azóta csak a hindu panditák juthattak el belé. Annál becsesebb tehát ez a rajz, mely világos képet ad Lhasszáról. A Pota-la a város legfőbb ékessége; ezen palotában lakik a dalai láma. Délre, a nagy réten, melyen sátrak láthatók, van a hadsereg gyakorlótere és a lámák (szerzetesek) gyülekező helye. E réten át megy az út a Csampó folyóhoz, melyben nyáron át a lámák fürödnek. Fürdés után a napon szárítkozva, a gyepen heverésznek. A város között levő széles síkságon buddha kolostorok (gombák) emelkednek. Ezek közül egyedül a La-lu nevű gombában 5500, a De-bang gomba falai között 7000 láma él. Újévkor, februáriusban az összes szerzetesek bevonúlnak a városba és ilyenkor ők annak urai. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lhásza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Tibet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1708x1063 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella