D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_035_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tenger a bóra kezdetekor
B e s o r o l á s i   c í m : Tenger a bóra kezdetekor
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 4. sz. (1898. január 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Meteorológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tenger
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : móló
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Horvátország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zengg
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tenger a bóra kezdetekor.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bóra a magyar tengerparton.
Mikor az októberi szeszélyes időjárás elbúcsúztatta a Karszt silány fáinak utolsó leveleit is és a gyér növényzet szine összeolvad a szürke sziklákkal, birokra kelnek a zordon természeti erők egymással. ... Minő zordon átmenete ez itt a természet hangulatainak. Tegnap még meleg szirokkó ringatta a tenger hullámait, ... s ma már kihalt minden, ...
A tenger enyhe levegője leszorul egészen a viz tükre fölé. Alig 100-150 méternyire kell fölkapaszkodnom a Karszt lejtőjén, s már csak-nem új légkörben vagyok. Ezt az enyhe légáramlatot nyomja valami a felsőbb rétegekből. A Sant-Marco sziget kúpja mögött, arra lent a zenggi határban látom távcsövemmel, milyen farsangi tánczot járnak a szaggatott felhőfoszlányok. Ez egy előjele a majd hirtelen lecsapó bórá-nak. Mikor az Adriai-tenger délkeleti részén a legalsó fokon áll a barométer és a vándorló tengeri enyhe légáramlat bejárja a Canale morlacca sziklás öbleit, meg a dalmát szigeteket: birokra kél a Nagy-Kapella és Velebit hegység hófedte csúcsainak hideg légáramlata a könnyű meleg levegővel. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 23.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bóra észak-északkelet, északkelet vagy kelet-északkeleti irányból fúj, vagyis a szárazföld felől tart a partvidék felé. Erőssége és gyakorisága a hóval takart hegyvidék és az Adriai tenger meleg medencéje közötti hőmérsékleti különbség miatt jön létre. Amikor az Adria DK-i részén alacsony légnyomás van, vagy Közép-Európában a légnyomás erősen emelkedik, akkor az Adria keleti partján kialakul a bóra. Hatása Trieszt-Albánia között az egész partvidékre kiterjed, de erősségéből Lessina vidékén már sokat veszít. A téli félévben néha heteken át dühöng, nyáron ritkább és gyengébb (Borino). Fiume, Zengg és Trieszt környéke a bórának leginkább kitett terület. Néha olyan hevesen csap le a tengerre, hogy a porzó vízcseppek ködként (fumarea spalmeggio) borítják a vizet. Ekkor a tengeren tartózkodni veszélyes. A bóra időjárás hosszabb és mélyebb apályt, rövidebb és kevésbé magas dagályt okoz. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bóra (szél)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 484x807 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella