D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_027_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Khinából: Vuzung erőd belseje
B e s o r o l á s i   c í m : Khinából: Vuzung erőd belseje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 3. sz. (1898. január 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : erőd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai létesítmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Khinából: Vuzung erőd belseje.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vuzung Sanghaitól éjszakra a Hoang-pú folyónak a Jang-czz-tyang folyóba való torkolásánál fekszik, kis gőzbárkával mintegy másfél óra járásnyira. Az erőd rendeltetése a Hoang-pú folyó bejárásának védelme, mert Sanghai, az európaiak legfontosabb telepe Khinában, épen e mellett a folyó mellett fekszik. A khinai tisztek, sőt maga a hosszú czopfos várkapitány is, a legnagyobb készséggel mutogatták meg a vár erődítményeit, kazamatáit, ágyúit, kaszárnyáit. Ez a naivság nem önkénytelen. A mint majd később szó lesz róla, a khinai, gyáva emberek szokása szerint, mindig ijesztget s meg akarja félemlíteni ellenfelét. Az erőd csakugyan szépen van berendezve, ágyúi jó karban vannak s így a várkapitány bizonyára úgy gondolkozik, hogy ha egy európai ezt meglátta, az még álmában sem mer többet a Vuzung erőd előtt engedelem nélkül elhajózni. Ennek a dicsekedésnek köszönhettem, hogy a vár udvaráról is fényképet vehettem fel, a mi Európában egészen hallatlan volna.
Az erőd belső vára, melyről a fényképet bemutathatom, nagy hosszas négyszögalakú, hosszabb oldalával a folyóra dőlve. A mi fogalmaink szerint tulságosan magas és meredek lejtőjű sánczok kerítik s kazamatáiból a folyó felé 12 nagy Krupp-féle ágyú néz ki. De a fő büszkesége a khinaiaknak az a hét hatalmas 15 cm.-es Armstrong-féle kikötő-ágyú, a melyek a vár délkeleti sarkán, a sánczok egy kiszélesedésének tetejéről ásítanak a folyó felé. Egy értelmes arczú khinai tüzér (európai iskolából) bámulatos ügyességgel irányozta kedvünkért az egyik ágyút egy kijelölt pontra s a gépezet kezelésében, az ágyú megtöltésében nagy gyakorlottságot mutatott.
A ki megszokta Khina belsejében való utazás közben azokat az agyonrozsdásodott, rendesen lafetta nélkül a sárban heverő, vagy szörnyű sárkányokkal cziczomázott állványokon hetvenkedő ősrégi csatakigyókat látni, a milyenek a városfalakon éktelenkednek, annak igazán feltünő, hogy milyen fényes jó karban vannak az erőd ágyúi úgy a sánczokon, mint a raktárakban. Csa-pu városnál például, a Hang-csan öböl éjszaki partján kiterjedt erősség van: egészen puszta hegytetőkön apró gödrökből deszkadarabokkal letakart ágyúk néznek a tengerre. Mikor a hegy tetején térképeztem, nem is sejtettem, hogy erőd közepén vagyok, minden épület, minden sáncz messze van, embereknek meg nyoma sincs. Áruló kezekkel fedeztem le az egyik félelmes ágyút; khinai szolgám czopfja az égnek meredt félelmében, de mikor meglátta a kerekeivel teljesen összerozsdásodott "halált szóró" csövet, ő is kaczajra fakadt. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy francia erőd belseje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az összelőtt Douaumont erőd bejárata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1104x611 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella