D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_023_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Veloczipédező elefánt
B e s o r o l á s i   c í m : Veloczipédező elefánt
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 2. sz. (1898. január 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Cirkuszművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elefánt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ormányos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idomítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Veloczipédező elefánt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hogy az elefánt a legtanulékonyabb állatok közé tartozik, azt mindenki tudja, ki ezt a hatalmas állatot csak az állatkertekből ismeri is. Alig van oly elefánt, melynek ne volna valami különleges ügyessége s a legtöbb igen hamar megtanul új dolgokat, melyek közül igen sok azért is nagyon feltünő, mert éles ellentétben áll az óriási állat nagyságával és testsulyával.
Ilyen az a sajátságos helyzet is, melyet képünk ábrázol, az elefántot veloczipéden mutatva be. Nem az első mutatványa ez még a kitanított elefántnak sem. Először megtanítják őket, hogy hordókra, fadarabokra vagy hengerekre álljanak fel s ott az egyensulyt megtalálják. A legtöbb elefánt először egy hengert gurít első lábáival s így mozog előre és hátra. Ha ebben már eléggé gyakorolt, a veloczipédezés aránylag könnyű feladat, annál inkább, mert a kormányzó készüléket kezdetben maga az idomító ember kezelheti az elefánt háta megett. Már a rómaiak idejében mutogattak egy oly elefántot, mely az amphitheatrumhan kötélen tánczolt s hátán felnőtt férfit vitt. A tánczoló elefántok egyáltalán nem tartoznak a ritkaságok közé. A mutatvány csodálatossága főkép abban van, hogy a veloczipéden járó elefánt az egyensulyt képes jól eltalálni. Ebben az elefánt feltünően ügyes s a czirkuszokban gvakran látható oly elefánt, mely hengeren állva mozog előre és hátra és soha sem ingadozik. Némelyek még valósággal hintáznak is, a mely mozgás az elefántnak nehezebb, mint a veloczipédezés. Hogy azonban még ez a mutatvány is természetellenes valami s épen ezért jóformán czéltalan állatkínzás, azt felesleges bizonyítgatnunk. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elefánt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Indiai elefánt : Képek a budapesti állatkertből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 611x446 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella