D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_410_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Homlokrajz egy mesekönyvből
B e s o r o l á s i   c í m : Homlokrajz egy mesekönyvből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Walter Crane-nek a Műcsarnokban kiállított műveiből
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Crane
U t ó n é v : Walter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1915
V I A F I d : 74022344
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 43. sz. (1895. október 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mese
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : liba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Crane, Walter (1845-1915)
V I A F I d : 74022344
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Homlokrajz egy mesekönyvből.
Walter Crane-nek a Műcsarnokban kiállított műveiből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Walter Crane-féle kiállítás a műcsarnokban.
A jelenkori grafikai művészetben valósággal korszakalkotó az angol Walter Crane föllépése. Sokoldalú tehetségével, a régi mesterek remekei előtt fejlesztett izlésével és saját teremtő erejével valóságos újítást hozott be az illusztrálás művészetében. Egészen sajátszerű és egészen eredeti egyéniség ez a modern rajzoló és festő. Látszólag csupa ellentétből áll az egyénisége, mert minden idők stilje, felfogása, szelleme érezhető a munkáin, és mégis harmonikus művészi karakter, a ki a különféle elemeket a poézis által teljes összhangzásba tudja hozni.
Ez a költői lendület, mely legkisebb művében is megvan, egészen Walter Crane sajátja. A mit másoktól kölcsönöz, azt annyira átalakítja a maga leleményével, hogy így az átvételekből is újat és eredetit teremt. Mindenkor meglep nagy változatosságával is; mert a tragédiák fenséges pathoszát, a mesék idylli kedvességét és naivságát.a karrikatura finom iróniáját, a lirai költészet bensőségét, egyszerűségét egyaránt találóan, jellemzetesen tükrözteti vissza irónja, rajzoló tolla és ecsetje, mely igazi varázsvesszővé válik a kezében.
A műcsarnok igazgatósága szerencsés lépést tett, mikor az angol mester sok művéből egész külön kiállítást rendezett. Ott ékeskednek a kartonok, tollrajzok, szinezett képek a termek falain nemcsak a közönség gyönyörködtetésére, hanem művészeink okulására is. A magyar grafikai művészet most kezd jobban fejlődni s ilyen különleges kiállítástól - jól tudjuk -sok ösztönt kap egy-egy fogékony tehetség.
Jó szolgálatot tett a műcsarnok vezetősége, hogy Walter Crane működésével a nagy közönséget is megismerteti. Isoz Émilien segédtitkár e kiállításra ilusztrált katalógust szerkesztett, melyben elmondja a művész életrajzát és főbb munkáit is bemutatja.
Walter Crane még csak ötven éves. Liverpoolban született 1845-ben. Atyja is művész volt s különösen miniature-festéssel foglalkozott. Az árván maradt Walter tizennégy éves korában fametsző-tanulónak ment s három éven át Linton W. T. hires műtermében gyakorolta magát az illusztrálás e technikájában. Sok munkáján meg is látszik a fametszésben való nagy ügyessége. Egy terjedelmes kartonja, a "The Triumph of Labour" (A munka diadala), mely ökrök által vont szekeret s rajta a munkások egész csapatát, továbbá zászlókkal, jelvényekkel ellátott menetet tüntet föl, egészen a Dürer-féle metszetekhez hasonlít.
Mint ifjú művész, a festésben is folytonosan gyakorolta magát, s 1862-ben a londoni műkiállításon, mely az angol iparművészetre s a képírásra oly nagy hatással volt, Walter Crane is megjelent első kisérleteivel.
Az új irány megvalósítanak eszméje már 1865-ben foglalkoztatta őt. Akkor még csak húsz éves volt. Mindenek előtt az angol képeskönyvek rikító szinű, elhamarkodott rajzú, izléstelen, közönséges illusztrácziói ellen kelt síkra. Abban az időben a művészek már megkezdték a Rafael előtti időszak mestereinek utánzását. Afféle képirási divat volt, mely ma is mind szélesebb körökben hódít. A Rafael nagy üdeségét, forma-tökélyét, mely a pompás szinekben és a rajz plasztikus tökéletességében nyilvánúl, - mellőzni kivánták a festők s helyette azt az irányt követték, melyet Perugino, Fiesole és más egyszerűbb mesterek képviselnek.
Az iskola hivei prae-rafaelitáknak nevezték magukat. Angliában John Ruskin iró volt ez iskola előharczosa, kit Rosetti festő támogatott. Walter Crane a finom rajz, a halavány szinek kedvelője, ezt az irányt használta föl, hogy a durva, nyers szinezésnek, mely a képeskönyvekben, de a festés minden terén uralkodott, sikerrel hadat üzenhessen.
Nagy meglepetés volt, mikor a praerafaeliták modorában készült szines illusztrácziói először megjelentek a londoni könyvpiaczon, s csakhamar elbájolták a jobb izlésű közönséget.
A legnagyobb természetesség, ez az, a mire Walter Crane törekszik, s ez kölcsönöz értéket a rajzainak, képeinek. Vannak zseniális művészi tréfái, mint azok a karikaturái, melyeknek régi görög alakjait mai öltözetben mutatja be, és viszont mai embereket régi állásokban és ruházatban állit elénk. Csupa szellem, csupa előkelőség ömlik el e rajzain is. A mikor pedig a mint a fiúcska járni tanúl; följebb a hidon lánypajtásával játszik. Majd mint szerelmes ifjú tünik föl boldogan; még följebb az élet küzdelmében koszorúért töri magát. De élte delén már a pénz, a kincs után rohan; később mint valami Atlas a földgolyót, az élet terhét hordozza, görnyedve alatta. Aztán mint aggastyán lefelé halad a hid jobb felén; végűl mint halottat látjuk, a ki a másik csónakban hever, közel a rózsákkal teli csónakhoz. A halál denevérszárnyas nemtője evez vele tovább.
Az allegória minden részében szellemes, s a kompoziczió mesteri.
Legnagyobb erejét abban mutatja Walter Crane, hogy mily könnyen tudja egy szűk keretbe, meghatározott térbe belekomponálni a legbonyolultabb jeleneteket. Mint a műipar rajzának újjá teremtője, a ki a majolikát, szőnyeget s minden más diszítményt egyenlő kedvvel látja el ékitményekkel: egész iskolát alapított Angliában. Oly egyetemes szellem e művész, a ki hódít, a hol csak müveivel megjelenik. (Prém József.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Walter Crane
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Walter Crane: Amorettek : Walter Crane-nek a Műcsarnokban kiállított műveiből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 643x182 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella