D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_385_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ezredéves kiállítás plakátja
B e s o r o l á s i   c í m : Ezredéves kiállítás plakátja
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Gerster
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1940
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Mirkovszky
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1940
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : plakát
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 40. sz. (1895. október 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : plakát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reklám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hirdetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ezredéves kiállítás plakátja. - Gerster és Mirkovszky vázlata után.
Nyomatta az "Országgyűlési Értesitő" könyvnyomdája részvénytársaság Budapest
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ezredéves kiállítás pályadij-nyertes plakátja.
Minden eddigi kiállítás nagy gondot fordított arra is, hogy a mindennapi, a megszokott formáktól eltérőleg művészi alkotású plakátokon hirdessék a kiállítást, mely mintegy vonzó meghívó gyanánt szolgáljon a látogató közönségnek.
Ily kiváló gondoskodás tárgya volt nálunk is a készülő kiállítás plakátja. Ennek következtében az ezredéves kiállítás igazgatóságának előterjesztésére a kereskedelmi miniszter felhívta Magyarország művészeit, hogy a kiállítás alkalmára mennél eredetibb s mennél magyarabb színezetű plakát-tervvel pályázzanak. A birálatot ezen pályázat fölött a kereskedelmi miniszter a képzőművészeti társulatra bizta. A felhívás folytán tizenegy pályamű érkezett be, melyek közül úgy egyszerűség, mint művészi szerkezet szempontjából a birálók a Gerster és Mirkovszky által benyújtott vázlatot itélték legsikerültebbnek, mely Árpád fejedelemmé való választását tünteti föl.
A pályadijat nyert vázlat sokszorosítására ezután a kiállítás igazgatósága a budapesti kőnyomdákat szólította fel pályázatra. E felhívás következtében a plakát elkészítésére pályáztak: a "Kosmos", Posner, Czettel és Deutsch és a Pesti nyomdai részvénytársaság együttesen egyrészt, másrészt pedig az Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomda-részvénytársaság műintézete. A két pályázó közül az utóbbi nyomdának árai voltak az olcsóbbak.
Az igazgatóság, tekintettel az ügy fontosságára ismét fölhívta a két pályázót, hogy szeptember 15-éig mutassák be képességüket az iránt, hogy ilynemű munkálatnak, mely még Magyarországon eddig nem készült, meg is tudnak-e kellő módon felelni. A kitűzött időpontra a két pályázó nyomda bemutatta az általa készített, teljesen kinyomatott plakátok egy-egy példányát. Az igazgatóság, az egybehívott biráló bizottság által, melyben festőművészek, műtörténelmi szaktudósok és más szakértők vettek részt, szigorú birálat tárgyává tétette a pályázó plakátokat. Múlt hó 23-án megtörtént a döntés ez ügyben s a biráló bizottság az Országgyűlési Értesítő nyomdája által készített plakátot jelentette ki nyertesnek s a kivitelre érdemesnek.
A plakát rajza azt az eszmét akarja kifejezni, hogy az egyik Árpád-házi király ősének, Árpádnak tiszteletére szobrot emeltet, mely a hét vezér áttal Árpádnak fejedelemmé választatását s illetőleg pajzsra emelését tünteti fel. A századok folyamán az egykoron fényes érczszobrot nemes patina vonta be. A plasztikus szoborcsoport, melynek alakjai, ruházata és fegyverzete lehető történelmi hűséggel vannak ábrázolva, Árpád-kori műépítészeti talapzaton áll, melyen az 1896. évszám domborodik ki, és mely bár teljes épségben van, de az idők viharainak nyomai mégis meglátszanak rajta. A talapzat folytatásaképen balustrád vonul jobb felé, melynek főcsoportján Szent-István koronájának jelvényei láthatók, bal felől pedig a művészet, tudomány és mezőgazdaság jelképei.
Az emlékszobor távlatában a millenáris 1896. esztendőt a felkelő nap üdvözli és sugaraival bearanyozza a távolban látható ezredéves kiállítást.
Ez a kép a magyar chromolithografia sikerűlt terméke, tíz színben készült s úgy színpompa, mint az egyes részletek szerencsés elhelyezése tekintetében kellemesen hat. E plakátok kétféle nagyságban készülnek. Az egyik 94 cm. széles és 126 cm. magas; a másik 47 cm. széles és 63 cm. magas. A plakátok magyar, horvát, német, franczia, angol, olasz és román nyelvű szöveggel lesznek ellátva.
Remélhető, hogy ez első siker bátorításul fog szolgálni színes nyomásokkal foglalkozó kőnyomdáinknak arra, hogy a külföldről még mindig beözönlő szines nyomdai termékeket legalább részben kiszorítsák a hazai intézetek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Milleniumi plakát 1896
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1465x2070 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella