D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_334_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent-István-napi körmenet Buda várában
B e s o r o l á s i   c í m : Szent-István-napi körmenet Buda várában
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 34. sz. (1895. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : haladó embertömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : körmenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1985
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent-István-napi körmenet Buda várában. - Weinwurm Antal fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Augusztus 18-ika és 20-ika eleveníti föl ismét Budapesten a nyár tikkasztó hevében ellankadt életet. A király születésnapjára és a nemzeti ünnepre a város fölpezsdűl. A lóversenyek is meghozzák a magok közönségét. A mulató helyeket, fogadókat, étkező helyiségeket ekkorra szokás kifesteni, fölfrissíteni; a szinházak megnyilnak. A király születés napja a lojalitás ünnepe, melyet minden templom isteni tisztelettel ül meg. A középületeken, a Dunapart kikötőin zászlók lobognak. A Mátyástemplomba a kocsik hosszú sora viszi föl az előkelő világot az isteni tiszteletre. A miniszterek, állami polgári és katonai hatóságok ott gyűlnek össze. Vaszary Kolos herczegprimás, mióta az egyházfejedelmi méltóságot elfoglalta, a kettős ünnepre, mindig félbeszakítja nyaralását. Balaton-Füredről most is feljött Budapestre, mely neki már ép úgy székhelye, mint Esztergom. Ő végezte a király születésnapján tartott hálaadó isteni tiszteletet az idén is. Jelen voltak élükön báró Bánffy miniszterelnökkel Budapesten levő összes miniszterek. Délben a miniszterelnök díszebédet adott, melyre sok előkelőség volt hivatalos, míg a katonai előkelőségek Lobkovitz Rudolf herczeg hadtestparancsnoknál gyűltek össze. A király születésnapjának fényes látványossága a vérmezei tábori mise, melyre az összes helyőrség kivonul, s rengeteg közönség lepi el a mező magas partjait, a budai hegyoldalt, a bástyákat, a pompás serpertin utakat. Az idő nagyon kedvezett a kettős ünnepre, a pár napi barátságtalan idő kiderült, s napfény ragyogott ismét. Szent István ünnepe az ország minden vidékéről most is nagy tömegeket hozott össze a fővárosba. Mikor az olcsó vasúti vonatok indultak erre a napról minden irányból Budapestre, egészen természetes volt, hogy ezrek és ezrek választották ezt a napot Budapest megnézésére. Most azonban ez év minden napján olcsó az utazás, mégis a vidékről érkezők tömege nem fogy. A nemzeti ünnep hagyományos kegyelete most is mozgásba hozza a vidéket, és tanui vagyunk a szép látványnak, mikor az ország fővárosának utczáit, nyilvános helyeit valósággal elárasztja a derék falusi nép. Sőt most még inkább, mint az előtt, kivált az idén, mikor a ki tehette, bizonyos büszke kiváncsisággal akarta megszemlélni a milleniumi ünnep előkészületeit, a rombolásokat, az építkezéseket, a készülő dunai hidakat, a kiállítás épülő palotáit. Budapestnek évről-évre szaporodik a megnézni valója, de azért mindenik hely ostrom alatt volt. A nemzeti muzeum bejáratánál egy csapat szolga csak azzal foglalkozott, hogy a botokat és napernyőket átvegye és visszaszolgáltassa. Ki volt nyitva minden osztály és szorongásig ellepve mindenik. A városliget egész nap nyüzsgött. Ezen a napon csak igazán az ország fővárosa Budapest. És ezen a napon ős Buda is viszszafoglalja régi jogait. Délelőtt Buda a főváros. Pest legtávolabbi külvárosaiból is Budára sietnek. Az utolsó egy-két esztendő alatt nagyot szépült a régi és elmaradt város. A királyi palota építése egészen átalakította. Az óriási bástya falazat, mely részint új feljáróul, részint a királyi lak alapjául szolgál, az elhagyott hegyoldalt megelevenítette, megszépítette s egymás után emelkednek körülte a nyári lakások, fent a várban pedig a paloták. A Krisztina-város egész villa város már. A Mátyás­templom fehér tornya messze ellátszik mindenfelé s mintegy fölhívja a figyelmet az eddig kevésbe vett Budára. Az istvánnapi körmenetre Budavára úgy megtelt, hogy ember ember hátán várta a proczessiót. Maga a körmenet ma nem oly fényes, mint a hatvanas években volt, mikor az arisztokraták is oly nagy számmal vettek részt benne, de a hatalmas tömeg részvéte impozáns. A Budapesten időző méltóságok ma is megjelennek a Szent-Jobb körül: miniszterek, államtitkárok, bíróságok, a különböző hivatalok legfőbb személyei, az egyetemi rektorok, polgármesterek, az országgyűlés tagjai, ragyogó egyenruhájú katonatisztek, feszesen lépdelő hadseregbeli és honvédségi csapatok. Így viszik körűi a Szent-Jobbot a palota kápolnájából a Mátyás­templomba s onnan vissza. A körmenetet Vaszary herczegprimás vezette; a Mátyás-templomban Kereskényi érdi plébános tartotta az egyházi beszédet. Közbe az ágyúk dörögtek a Gellérthegyen s a katonaság sortüzet adott. Messziről jött külföldi, ki ezen a napon látja Budapestet, igazi nemzeti ünnepnek tanuja. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szent-István-napi körmenet Buda várában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vaszary Kolos herczegprimás a Szent-István­napi körmeneten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1113x791 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella