D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_333_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tűzoltók csoportja a mária-völgyi erdő szélén
B e s o r o l á s i   c í m : Tűzoltók csoportja a mária-völgyi erdő szélén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az alcsuthi tüzoltó-ünnepély
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 34. sz. (1895. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Védelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tűzoltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzoltó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joseph Karl Ludwig, Erzherzog von Österreich (1833-1905)
V I A F I d : 52484206
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Alcsút
G e o N a m e s I d : 3056321
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1985
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tűzoltók csoportja a mária-völgyi erdő szélén. ... a háttérben a nagy hydrophoron a bakülésen József főherczeg ...
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az alcsuthi tűzoltó-ünnepély.
A vas mászótorony felavatása 1895. aug. 15-én.
Az alcsuthi önkéntes és a főherczegi pusztai tüzoltóság fejedelmi protektorának, József főherczegnek főparancsnoksága alatt elérte már azt a szinvonalat, melyet hazánkban legfölebb csak a fővárosi hivatásos tüzoltóságnál láthatunk, más egyéb városi, községi vagy épen önkéntes testületnél hiában keresnénk. Ezelőtt három évvel, 1892-ben, ünnepelte az itteni tüzoltóság fenállásának tíz éves fordulóját, mely alkalommal ő fensége ép úgy, mint most, az ünnepély első perczétől az utolsóig tüzoltói között maradt, s tanúja volt kedélyes mulatozásaiknak, mint tanúja szokott lenni működésüknek akkor is, ha a vészjel munkára hivja őket.
...
A "mászó osztály", hogy magát gyakorlatilag kiképezhesse, mászófalat, mászóházat használ, s azon szokja meg a magasban való járást-kelést, azon ügyesíti magát, hogy jó "mászó"-vá lehessen. Ő fensége az önkéntes szakasznak még 1886-ban emeltette az első mászófalat deszkából, s tüzoltói azon végezték gyakorlataikat nyolcz éven át, míg az időjárás a faalkotmányt el nem korhasztotta s hasznavehetetlenné nem tette. Majd 1894-ben újabb bőkezűséggel a legújabb rendszer alapján és e legnagyobb czélszerűséggel egy vas mászótornyot építtetett az önkéntes szakasz gyakorlóterén, még jobb alkalmat és módot adván nekik, hogy magukat mennél tökéletesebben kiképezhessék s a hazai tüzoltóság fejlesztésében, előbbrevitelében követendő példával járhassanak elől.
Vas tornyokat eddig csak Németországban készítettek, előbb Martin, később Csekmák gyárosok; de még ma is kevés város van, melynek tüzoltósága ilyennel büszkélkedhetik. Ausztriában csak egy-két helyen van, míg nálunk Magyarországban Alcsúth az első, a hol a tüzoltók kiképzésére vas mászótorony létesült. Az ilyen építmény minden tekintetben jobb és czélszerűbb az eddigi fatornyoknál, mert azonkivűl, hogy szétszedhető s más helyen ismét összeállítható, aránylag kevés gondozással igen sokáig fentartható, ezenkívül épületnek is csinos alkotmány, mely nemcsak a helyet, hol áll, hanem a vidéket is diszíti. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: A vas mászótorony alapkövének letétele : Az alcsuthi tüzoltó-ünnepély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1339 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella