D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_320_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hármas fogat
B e s o r o l á s i   c í m : Hármas fogat
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A budapesti uj igazságügyi palota szoborművei
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Senyei
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1919
V I A F I d : 300073767
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 33. sz. (1895. augusztus 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : allegória
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hármas fogat. Senyei Károly szoborműve a budapesti új igazságügyi palotán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az új igazságügyi palota egyesíti magában a kir. kúria, az ítélőtábla, a kir. fő- és koronaügyészség helyiségeit, a melyek közös tető alá véve, jóval kevesebb költség ráfordításával is nagyobbszerű monumentális épület emelésére nyújtottak módot, mint a milyet egyenként kaphattak volna, nem is említve azt a kényelmes adminisztrácziót, a melyet a közös palota e hatóságokra nézve lehetővé tesz.
...
Az épület tengelyében, a középrész legmagasabb pontjára helyezik el majd Senyei Károly "hármasfogatát" (triga). Képünk a harmadnagyságú eredeti minta fényképe után készült. A háromlovas diadalszekér mintázása nehéz feladat, melyet csak igazán tehetséges és alapos képzettségű szobrász oldhat meg sikeresen. Nálunk ilyfajta, a régi római középületek diszítésére szolgált diadalszekeret még egyáltalában nem készítettek. A Senyeié az első, mely nagyság tekintetében is kiállja a versenyt a külföld e nemű jobb műveivel is. Az e nemű külföldi és régi római példák rendszerint négyes fogat (quadriga) alakjában készültek, melyeknél a lovak mintázása tetemesen könnyebb, a mennyiben a kompoziczió több szimmetriát enged meg; ellenben három ló alkalmazásával a középső ló alakításán és elhelyezésén a kritikus néző hamar észreveszi a hibát, s épen ez teszi a feladatot igen kényessé és nehézzé. Senyei azonban diadalmaskodott a nehézségek fölött. A lovak kidolgozása valóban mesteri; a legkisebb izmok, lószerszámok s egyebek természethű és pontos mintázása bámulatos szorgalomról tanuskodik, csak az a kár, hogy az egész aligha fog kellő hatást tehetni a szokatlan magasság és az elvágódások miatt. A lovak gyors iramodás pillanatában vannak mintázva. A két szélső lónak szinte szilaj ágaskodásával ellenkezőleg a középső ló nyugodtabban száguld előre. A lovak elhelyezkedésében megvan a szimmetriának szükséges fokozata a nélkül, hogy feszes egyformasággá fajulna.
A diadalkocsiban álló géniusz, mely jobbjában a felvilágosodás fáklyáját, baljában a béke pálmáját tartja, a lovakhoz képest kissé vaskos alak. A művész lehető nagy tömeget kivánt helyezni a kocsi fölé s ennek a törekvésnek tudható be a lebegő, draperiaszerű ruházat tulságos terjedelme is, mely a szélrohamot kitünően ábrázolná, ha a nagy magasság miatt nem veszélyeztetné a nőalak idomainak tisztaságát és érthetőségét, mit magas kupolákon álló alakoknál oly gyakran sajnosan tapasztalhatunk.
Az igazságügyi palota művészi bizottsága erre való tekintettel a lepel teljes elhagyását és a ruházatnak kevesbítését kivánta. A végleges műben maga a geniusz-alak egy hatod résznyivel kisebb lesz, de a nélkül, hogy a fejnek a talapzattól számított magassága csökkenne. Ily eljárással a tömegek közt helyre áll a teljes egyensuly. A lovak nagyobbaknak fognak látszani és kellőleg emelkednek jelentőségükben. A kocsi a legjobb római minták szerint készült s az aprólékosságokig kidolgozott részletei összhangban vannak az épület barokszerű stilusával.
A triga-csoportozat hat méter hosszú és négy méter széles talapzaton áll. Az egyes lovak teljes magassága három és négy méter közt változik. A vert rézbádogból készülő végleges mű egészen a magyar ipar készítménye lesz. Ezt az iparágat hazánkban mindeddig nem művelték, annál nagyobb dicsőség, ha e kényes természetű s nehéz föladatot sikerrel fogja végrehajtani a hazai ipar és tekhnika.
A kocsi kétkerekű. A lovak mindegyike három pontban érintkezik a talapzattal. A megerősítés tömérdek vasszerkezetet kiván. Különösen a lovaknak a földet söprő dús farkain keresztül haladó vasat kellett erősen lekötni, mert ez ellensulyozza az ágaskodó lovak első részét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. augusztus 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Néprajzi Múzeum főhomlokzata és a timpanon
Az épületet Hauszmann Alajos tervezte - eredetileg az Igazságügyi palota, a magyar törvénykezés háza céljára, amely magában foglalta a "magyar kir. kuria és a budapesti kir. itélőtábla helyiségeit".
Az épület azóta számos funkciót töltött be, ennek megfelelően jelentős változásokon esett át. ...
A timpanon felett háromfogatú diadalszekéren az Igazság istennőjének szobra látható jobbjában fáklyával, baljában pálmaággal /Senyei Károly/. ... (Forrás: szoborlap.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tríga szoborkompozíció
Senyei Károly munkája a Triga (1896?). A mester a hagyományoktól eltérően nem páros számú, hanem három paripát tervezett a szekér elé, melyet a felvilágosodás nemtője hajt. Annak idején Steiner Ármin és Ferencz saját ércárugyárukban vörösrézből készítették el a szobrot. A szoborkompozíciót a 90-es években Madarassy István szobrászművész állította helyre és jelen állapotában 2001-ban avatták újra egy emlékkiállítás keretében. (Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Tríga szoborkompozíció
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Néprajzi Múzeum főhomlokzata és a timpanon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1054x1250 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella