D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 08189.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/003700/003794/08189_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Cromwell mint protector
B e s o r o l á s i   c í m : Cromwell mint protector
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : William Faithorne (1616-1691) «The Embleme of Englands Distraction as also of her attained and further expected Freedom and Happines per H. M. 1658.» czimű allegoriájának hasonmása
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-05-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 1999-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes világtörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes világtörténet CD-ROM
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 1998
E r e d e t i   I S B N : 963 85923 0 3
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Cromwell, Oliver (1599-1658)
V I A F I d : 34498004
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Cromwell mint protector
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy képes világtörténet : A protectoratus
F O R M Á T U M 
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 897x1164 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 250 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer