D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_304_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Shamyl Bariatinszki herczeg előtt Hunib fensíkján, 1859 aug. 29-én
B e s o r o l á s i   c í m : Shamyl Bariatinszki herczeg előtt Hunib fensíkján, 1859 aug. 29-én
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Roubaud franczia művésznek a tifliszi hadi múzeumban levő festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Roubaud
U t ó n é v : Benjamin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1811-1847
V I A F I d : 22169400
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 31. sz. (1895. augusztus 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felkelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapituláció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kaukázusi népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : avarok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Shāmil, Imām (1798?-1871)
V I A F I d : 59879588
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kaukázus-vidék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dagesztán
G e o N a m e s I d : 567293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Shamyl Bariatinszki herczeg előtt Hunib fensíkján, 1859 aug. 29-én. - Roubaud franczia művésznek a tifliszi hadi múzeumban levő festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Itt, Hunib sziklaváraiban vívta az avar Shamyl utolsó harczait, egyetlen falujára, Hunib aulra szorítkozva. A hol most az orosz várfalak, erődítvények és kaszárnyák állanak, onnan szórták az ő ágyúi a százannyi ellenség rohamra vezényelt csapatai ellen a pusztító tüzet. Csak miután 4000 orosz önkéntesnek sikerült Hunib háta mögött a sziklafalakon kötélhágcsókon fölhatolni s a muridákat (a hit harczosait) hátulról megtámadni, vonult vissza Shamyl a fensík közepén álló kicsiny auljába, melyet az oroszok aztán rommá lőttek. Máig is úgy áll; felépíteni s benszülöttnek a fensíkon laknia nem szabad. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02162/pdf/02162.pdf] Shamil imám (1797-1871) avar származású politikai és vallási vezető. Az oroszellenes katonai fellépés irányítója a Kaukázusi Háború (1827-1859) idején. A Kaukázusi Imamátus (1834-1859) harmadik imámja volt. Később elfogták és II. Sándor elé szállították Szentpétervárra. A Moszkva melletti Kalugába száműzték. Halála előtt engedélyt kapott a mekkai zarándoklatra. Medina városában hunyt el. (Forrás: oroszvilag.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Shamyl és két fia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gimri, Shamyl szülőfaluja, a dagesztáni avar kerületben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1617x1188 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow