D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_288_h.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fejedelem asszony és kísérete
B e s o r o l á s i   c í m : Fejedelem asszony és kísérete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A magyarok bejövetele
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
E g y é b   c í m : Részletek Feszty Árpád körképéből. Morelli Gusztáv tanár fametszetei
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morelli
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1909
V I A F I d : 66792130
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Feszty
U t ó n é v : Árpád
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1914
V I A F I d : 67290605
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 29. sz. (1895. julius 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fametszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honfoglalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar őstörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igavonó állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 9. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fejedelem asszony és kísérete. A magyarok bejövetele. - Részletek Feszty Árpád körképéből. Morelli Gusztáv tanár fametszetei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A másik jelenet nem kevésbbé érdekes. Ez meg a honfoglaló harczosok családtagjainak a bevonulását tünteti elébünk. A kép közepén egy fejedelmi asszony díszes, sátorforma szekerét látjuk, melyet négy, egymás széltébe fogott ökör húz. A szekér két oldalán ökörkoponyák s fegyverek vannak kifüggesztve, jeléül, hogy ott fejedelmi személy utazik. Különösen a szekérben látszó nő maga is oly méltóságot kifejező nyugalommal ül a díszes alkotmányban, a mi az elso pillanatra elárulja előkelő voltát. Az ökröket egy gyalog szolga vezeti a köves úton, melyen szanaszét elesett szlávok hullái, szétszórt fegyverei hevernek. A fejedelemasszony szekere mellett jobbra, balra erosen felmálházott s díszesen felékesített bivalyokat látunk, melyek valószínűleg szintén a fejedelemnő holmijait szállítják. Az egyik bivaly előtt egy bekötött arczú magyart látunk, a ki nyilván sebet kaphatott a csatában: az egyik kezében egy alabárdot, a másikban görbe nyelű fejszét visz, a mely szláv fegyvereket a csatatérről hozott magával. Odább aztán több szekeret látunk még, - szinte zörgésüket is halljuk a köves, sziklás úton, - azonkívül tehénen és bivalyon ülő asszonyokat, kik megindulás nélkül, szinte közönyösen szemlélik a véres csatateret. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02160/pdf/02160.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli Gusztáv: A magyarok rohama szláv harczosok ellen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1552x786 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow