D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_275_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Idomított fókák
B e s o r o l á s i   c í m : Idomított fókák
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 27. sz. (1895. julius 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakoztatóipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állattársulás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattartás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : viselkedés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pipa
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri emlős
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : humor
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fóka
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idomítás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Idomított fókák.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A fókákkal legtöbb ügyességet és furcsaságot meg lehet tanultatni; csak az a baj, hogy testük alkatánál fogva sokszor olyan dolgot sem végezhetnek, a mit különben jól megértenek. A Hagenbeck állatseregletében levő fókákat sikerült megtanítani gitárpengetésre és dobverésre is, és e közben akadt olyan, mely szándékosan bohóskodott. Ugyanis a dobverő, ha furcsálkodni akart, szándékosan előbb kezdte meg vagy hagyta el a dobverést, mint a hogy az ütem kívánta, míg máskor pontosan alkalmazkodott a gitárpengetők ütemeihez. Más fókákat sikerült megtanítani a pipázásra is; ha aztán a mutatványok közt erre kerül a sor, kihasalnak medenczéjök szélére s egész kedélyesen pöfékelnek, mint valami eszkimók. Ismét mások nekibátorodtak annak is, hogy pisztolyokat süssenek el. De még sok egyebet is könnyen és hamar megtanulnak, mert rendkívül gyors fölfogásuak, s ha a szelídítő hallal, czukorral, vagy édes tejjel kedveskedik nekik, nemcsak engedelmesek, hanem szinte lesik, hogy mit kíván tőlük a szelídítő. Képünk ezeket az idomított fókákat mutatja be. [FORRÁS: Vasárnapi Újság http://epa.oszk.hu/00000/00030/02158/pdf/02158.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mohácsi Elvira: fóka
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Durov, a patkányszeliditő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 756x1282 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow