D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_215_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mascateban! - kiáltá Antifer mester, és a térképre hajolt
B e s o r o l á s i   c í m : Mascateban! - kiáltá Antifer mester, és a térképre hajolt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Antifer mester csodálatos kalandjai
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Roux
U t ó n é v : George
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1929
V I A F I d : 102059400
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 1-23. sz. (1895. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Család általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kartográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barátság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : - Mascateban! - kiáltá Antifer mester, és a térképre hajolt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "... a kincses szigetnek a fekvését akartam megállapítani a térképen ...
Tény az, hogy a "dereglyés" már nem tudta, hányadán van és még a barátjánál is alkalmatlanabbnak látszott a kérdéses probléma megfejtésére. Mind a kettőn hallatlan izgatottság vett erőt és az idegeik úgy rezegtek, mint a nagybőgő húrjai egy operai nyitány fináléjában.
Antifer mester azt gondolta, hogy meg kell bolondulnia. Végre elszánta magát az egyetlen okos dologra:
- Juhel! - ordítá oly harsogó hangon, mintha egy szócsőbe kiáltott volna.
A fiatal kapitány csaknem nyomban rá megjelent.
- Mit parancsol, nagybátyám?
- Juhel... hol van a Kamilk pasa szigete?
- Azon a ponton, a hol a szélesség és a hoszszúság egymást átvágja.
- No hát... keresd meg!
Szintén azt lehetett volna várni, hogy Antifer mester így fogja kiegészíteni a mondatot:
- "És hozd ide!"
Juhel semmiféle magyarázatot se kért. A nagybátyja zavara eléggé értésére adta, mi történt. Miután a körzőt a kezébe fogta volna, a mely nem reszketett, a hegyét odaillesztette az ötvenötödik délkör végére, az abrosz éjszaki részén és elkezdte lefelé húzni. ...
- Megérkeztünk valahára?
- Meg! Mascateban, Arábia délkeleti végén.
- Mascateban ! - kiáltá Antifer mester és a térképre hajolt.
Az ötvennegyedik szélességi fok a huszonnegyedik párhuzamos vonalat csakugyan a mascatei imám területén érinti, az Ormuz-szoros azon részén, a mely az Arábiát Persiától elválasztó persa öböl bejárását képezi.
- Mascate! - ismétlé Antifer mester. ..." (Antifer mester csodálatos kalandjai. Verne Gyula legújabb regénye. Fordította Huszár Imre.) (Forrás: Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet, 1895.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Illustrations from The Wonderful Adventures of Captain Antifer by George Roux
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Roux, George: Még a nyakamba se ugráltok, hogy szerencsét kívánjatok? : Antifer mester csodálatos kalandjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 691x1027 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella