D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_213_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Meglehetősen meg voltak lepetve, mikor látták, hogy két idegen jön ki a házból
B e s o r o l á s i   c í m : Meglehetősen meg voltak lepetve, mikor látták, hogy két idegen jön ki a házból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Antifer mester csodálatos kalandjai
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Roux
U t ó n é v : George
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1929
V I A F I d : 102059400
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 1-23. sz. (1895. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Meglehetősen meg voltak lepetve, mikor látták, hogy két idegen jön ki a házból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "...Mikor az ember egy jó, de kissé hóbortos nagybácsitól függ, az ember semmi felől sem lehet bizonyos mindaddig, míg nincs kimondva a hagyományos és törvényszerű "igen" az illetékes polgári hatóság színe előtt.
Juhel és Énogate a jövőjükről beszélgettek ma reggel is, mikor a sétájukról visszatértek.
Meglehetősen meg voltak lepetve, mikor látták, hogy két idegen jön ki a házból és dühös taglejtésekkel távozik. Mit kereshetett ez a két ember Antifer mesternél? Juhelnek azt súgta az előérzete, hogy valamely rendkívüli dolognak kellett történni.
Ez a sejtelem bizonyossággá is vált, mikor a fiatal pár meghallotta az emeleten uralkodó zajt és a rögtönzött dalt, a melynek refrainje elhallatszott a bástyákig.
Vajjon megtébolyodott-e a nagybátyjuk? Vajjon a hosszúsági fok rögeszméje megzavarta-e az elméjét? Vagy talán, ha nem is a nagyzás, legalább is a gazdagság hóbortja vett erőt rajta?
- Mi baj van, nagynéném? - kérdé Juhel Nanontól.
- A nagybátyátok tánczol, gyermekeim. ..." (Antifer mester csodálatos kalandjai. Verne Gyula legújabb regénye. Fordította Huszár Imre.) (Forrás: Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet, 1895.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons: Illustrations from The Wonderful Adventures of Captain Antifer by George Roux
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Roux, George: Nem marad egyéb hátra, mint udvariasan elbucsúznunk egymástól : Antifer mester csodálatos kalandjai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 653x983 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella