D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_155_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A japán-khinai háborúból. - Vej-haj-vej kikötő és környéke
B e s o r o l á s i   c í m : Japán-khinai háborúból. - Vej-haj-vej kikötő és környéke
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 19. sz. (1895. május 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Nemzetközi konfliktusok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadművelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri sziget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kínaiak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : japánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A japán-khinai háborúból. - Vej-haj-vej kikötő és környéke.
Japánok által bevett erőd. (Innen a Ting-Yuen hajó kiűzte a japánokat, kik azután ismét visszavették.)
Kis sziget, melyet a japánok harczképtelenné tettek.
Leu-Kungtan sziget. A Ting-Yuen hajó, melyet később a japánok elsülyesztettek.
A khinaiak által elhagyott és felrobbantott erőd.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vej-haj-veji öböl.
A hosszan tartó khinai-japáni hadjárat Japán fényes győzelmével ért véget. A meglepő győzelem nagyon valószinüleg gondolkozóba fogja ejteni Khina vezető elemeit, s nem lehetetlen, hogy ez az óriási embertömeg jövőben az eddiginél kevésbbé lesz makacs és elfogúlt a multak avult emlékeihez és hagyományaihoz való ragaszkodásban; pedig a khinai nép megmozdulása s a nyugoti czivilizáczióhoz való közeledése előre kiszámíthatlan fontosságú nemcsak Kelet-Ázsia, hanem jóformán az egész emberiség jövőjére nézve. Nem fölösleges azért, hogy erre a nagy fontosságú háborúra a fegyverzaj megszünte után is visszatérjünk időről-időre.
Ez alkalommal egyik képünk a sokat emlegetett vej-haj-veji öblöt mutatja be, melyben a japáni hadsereg február 7-ikén három napi erős harczban döntő diadalát aratta, s melyet Japán megszállva tart, míg Khina a hadisarczot le nem fizeti. Ez az öböl a nagy Pecsili-öbölnek déli partján van Port-Arthurral szemben. Igen fontos hely, mivel a Pecsili-öbölből egyenest Tiencsinbe és Pekingbe vezet út. Képünk a nyugoti partrészlet egy darabját s középen Len-kung-tan szigetet mutatja, a mint a japánok az elől levő erődből ostromolják. A középen látható nagy sziget körül látható a khinai hajóhad, melyet az egyik elől fekvő várból lövöldöznek, mig a másik erőd már elhagyatott s a közben eső kis sziget erődje is. A japánok erről az oldalról támadtak szárazon, vizén egyaránt Ito admirál és Oyama tábornok vezetése alatt. Képünk azt a jelenetet ábrázolja, mikor az elől álló két szigetet már elfoglalták, a középső nagy sziget ostromában pedig annyira haladtak, hogy a kis sziget erődjét harczképtelenné tették s néhány e mellett álló khinai ágyunaszádot megsemmisítettek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Első kínai-japán háború
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japán-khinai háborúból. Eredeti japán képek után A japán sereg támadása Pin-yangnál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1073x771 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella