D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_149_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tavaszi séta-ruha
B e s o r o l á s i   c í m : Tavaszi séta-ruha
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 18. sz. (1895. május 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : divat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csipke
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tavaszi séta-ruha.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Divattudósitás.
Párisból a legujabb divatjelenségekről irják: A tavaszi versenyek alkalmából az itteni divathölgyek a nem kedvező időjárás daczára jóformán mindent bemutattak mit egy-két hét mulva ruhák, kalapok és felöltők dolgában Európa női világa utánozni fog. Részemről nyiltan bevallom, hogy nagyon kevés szépet, czélszerűet pedig egyáltalán nem láttam. A remek mivű selyem, bársony, posztó és könnyebb szövetű pamut kelméket az idomtalan bőségű szoknyák és ujjak szabása teszi tönkre. A ruha dereka csipkékkel és szalagcsokrokkal annyira el van árasztva, hogy sem a termet kecsei, sem pedig a vállak remek formái érvényre nem juthatnak. Az ember azt hinné, hogy a mostani szabást csupán rosszul megtermett hölgyek számára hozták divatba. A divattermek tulajdonosai a "Worth"-féle üzlet vezetőitől kezdve a legutolsó külvárosi női szabóig nagyon is meg vannak a mostani kelmepazarlással elégedve s szó sincs róla, hogy ezen változtatni akarnának. Az Eugénia császárné idejében uralomra jutott krinolin látszólag kiment ugyan a divatból, de a ruhák szoknyáiba illesztett vékony rézlemezek azt jelezik, hogy egy szép napon a krinolin egy második kiadására fogunk virradni.
...Nem kevésbbé érdekes a sétaöltöny ezüst szürke créponból, Directoire revers-ekkel. Itt már az angol csipke diszítés a ruha költséges voltát tételezi föl, miért is csak oly körökben látható, melyeknek tagjai Worth vagy Redfern műtermeiben dolgoztatnak. A szintén vastag fonatú szalmakalap cseresznyeszinű selyemmel és fekete kócsag tollal van diszítve. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. május 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divattörténet - XIX. század
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Divatkép Alter és Kiss udvari szállítók női divatterméből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Téli öltözék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 432x644 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella