D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_140_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Révay Gyuláné mint Medici Lőrincz neje
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Révay Gyuláné mint Medici Lőrincz neje
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A felvidéki magyar közművelődési egyesület javára rendezett élőkép-előadás szereplői
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 17. sz. (1895. április 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Előadóművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Révay Gyuláné mint Medici Lőrincz neje.
A felvidéki magyar közművelődési egyesület javára rendezett élőkép-előadás szereplői. - Strelisky fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Élőképek a vigadóban.
A jótékonyságnak ez idei fényes ünnepélyei közt is valóságos esemény számba ment az az élőkép-előadás, melyet a múlt hónap utolsó napján a felvidéki magyar közművelődési egyesület javára rendeztek a fővárosi vigadóban. A jótékonyság apostolainak valóban évről-évre újabb leleményre van szükségük, hogy a nagy közönség áldozatkészségét felköltsék és kiaknázzák valamely nemes ügy érdekében. Csak a felvidéki közművelődési egyesület hazafias czélja és a rendezőség fáradhatatlan buzgalma eredményezhette az elért szép sikert. Az ünnepi est rendezőségének élén gróf Csáky Albin és gróf Zichy Jenő állott. Ez a két főúr hozta össze azt a fényes társaságot, mely az élőképek előadására vállalkozott.
Nem csekély dolog egy ilyen művész-estén való részvétel. A résztvevőktől a próbákon és az előadáson sok türelem, színészi és alkalmazkodási képesség kivántatik. A legtöbb közreműködő áldozatot is hozott az emberbaráti czél kedvéért, de e nélkül nem is képzelhető efajta vállalkozás. Főuri és előkelő körökből alakult meg az előadó társaság, melyhez hasonló csak ritka szinpadon szerepelt. Történeti nevű mágnás-családaink tagjai vetélkedve csatlakoztak a vállalkozáshoz, s mi sem mutatja az eszmének közkeletű voltát, hogy annak megvalósításához közreműködésével hozzájárult gróf Széchenyi Imre, a volt berlini nagykövet is, a ki aggkora daczára résztvett az előadásban s oly méltóságteljesen személyesítette Szent Istvánt.
A vigadó nagy termének éjszaki sarkában volt felállítva a kis színpad, hol megelevenedni láttuk a világhistória és hazánk történetének kimagasló nagy alakjait. Szinte káprázatba ejtett e jelenetek ragyogása, színgazdagsága. Mindenik történeti alakot jellemző helyzetében vagy cselekvésében varázsoltak elénk e kis szinpadon.
A történeti jelenetek sorát Attila, a nagy hun király udvara nyitotta meg. Keleti fénynyel berendezett táborában trónol Attila, az isten ostora s mellette pihen szépséges felesége, Ildikó. Körülötte állanak fiai Ellák, Dengezics és Irnák, tovább a hun világ hősei. Eléjük járul a római követség, mely hódolatát jött bemutatni Attilának. A világhódító.büszke egykedvűséggel fogadja a követség hódolatát, mely nem újság előtte, hiszen az ilyesmihez régóta hozzászokott. Az érdekes tableaux szereplői mindannyian lehetőleg korhű jelmezeket és fegyvereket viseltek. A kép szereplői a következők voltak:
Attila: báró Radvánszky Géza, Ildikó: gróf Széchenyi Alexandra, Ellák: gróf Széchenyi László, Dengezics: gr. Apponyi Antal, Irnák: gr. Szapáry Pál, Aätius: Stróbl Alajos, Priscus rhetor: Fekete József, Onegezius: Bánó Zoltán, Virgilius: Asbóth Jenő, Edegon: gr. Zedwitz-Utz, Ammianus Marcellus: Klobusiczky János, Ildikó udvarhölgyei: báró Révay Gyuláné, gróf Lónyay Margit, Kármán Aranka, Attila kisérete: gróf Zichy Manó, gr. Szapáry Péter, gr. Lázár Jenő, gr. Lónyay Menyhért, gr. Széchenyi Bertalan, Lukacsics Béla, gr. Sztáray István.
Mialatt a közönség a kép pompájában gyönyörködött, a zenekar magyar zamatú, régies melódiákat játszott. A zenét Szabados Béla, a jeles fiatal zeneszerző irta. A függöny felgördülte előtt pedig Jászai Mari asszony, a nemzeti szinház kitünő művésznője, magyar ruhába öltözötten szavalta el a képek magyarázó verseit, melyeket Váradi Antal írt.
Alig ocsudott fel a közönség az első kép hatása alul, ismét felgördült a függöny és látható lőn Szent István király, a mint a kereszténység jelvényeit átveszi. A szent királyt koronázási palástban s fején koronával kitünően személyesítette az agg Széchenyi Imre gróf. A szent király környezetét papok és apáczák alkották. E képnek, melynek mását szintén bemutatjuk, a következő szereplői voltak:
Szent István: id. gr. Széchenyi Imre (horpácsi), Gizella királyné: Kramolin Popp Emilia báróné, Imre herczeg: gr. Hunyadi László, püspökök: Rakovszky Ferencz, Stróbl Alajos, kis leány: Klek Valéria, Endre herczeg: gr. Hunyadi József, udvarhölgy: hg. Thurn-Taxis Emilia, tudós: gr. Zedwitz-Utz.
Ez a kép is zajos tetszést keltett s a közönség sehogy sem akart betelni nézésével. Addig nem is szünt meg a taps, míg a függönyt kétszer-háromszor föl nem huzták.
A harmadik képben Könyves Kálmánt láttuk; a nagy királyt abban a jelenetben mutatták be, a mint kimondta a híres itéletét: "Nincs boszorkány!"
Erre következett: "Nagy Lajos király udvara", a melyben ott voltak Toldi Miklós, a nagy nemzeti hős s szívének bálványa, Rozgonyi, Piroska, Arany János Toldijának költői alakjai.
Ezután aMediciek ragyogó udvara elevenedett meg előttünk. Szinte szemkápráztató volt e képben a szereplők fényűzése. Az olasz renaissance-korszak urai és hölgyei pompás ruhákban, művészi jelmezekben léptek elénk.
Az utolsó kép a brit szellemóriást, Shakespearet ábrázolta, a mint halhatatlan költeményeit elszavalta Erzsébet királynő előtt az ámuló udvar környezetében, kápráztató fény és illatár közt, magával ragadva hallgatóit. Ez a kép is kitűnt plasztikai szépségével és korhű jelmezeivel.
A képek között a népszinház művészei és művésznői eljátszották a "Tékozló fiú" czímű némajátékot.
A nézőtér közönsége, melynek soraiban ott láttuk a politika, a művészet és irodalom kitünőségeit, lelkesedéssel fogadta az élőképeket és sokat tapsolt a némajátéknak is. A művész-est hatása oly rendkivüli volt, hogy harmadnapon meg kellett ismételni. A két este jövedelméből kétezer forint tiszta jövedelem maradt a felvidéki közművelődési egyesületnek.
A fényesen sikerült élőképekből Attila udvarát és Szent István királyt s a szereplők közül a Shakespeare "Erzsébet királyné előtt" czímű élőképből báró Szentkereszty Bélánét (Erzsébet királyné), gróf Zichy Paulát és báró Kotz Henriettet (udvarhölgyek) s Rakovszky Ferenczet (Essex); a Könyves Kálmán király idejéből vett jelenetet feltüntető élőképből: Rakovszky Mariannet (Apácza); a Nagy Lajos udvarát feltüntető élőképből: báró Kotz Henriettet (Piroska), és Földváry Mádit (Piroska udvarhölgye), a "Medici Lőrincz udvara" czímű élőképből báró Révay Gyulánét (Medici Lőrincz neje) ábrázolják képeink. A sok érdekes alak közül természetesen csak azokat mutathatjuk be, a kikről eddig a fénykép elkészült, s a kiknek fényképét máig megszerezhettük. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Szentkereszty Béláné mint Erzsébet angol királynő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 468x820 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella