D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_104_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rossi nevezetesebb szerepeiben
B e s o r o l á s i   c í m : Rossi nevezetesebb szerepeiben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Shylock
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 13. sz. (1895. márczius 31.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Előadóművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rossi, Ernesto (1827-1896)
V I A F I d : 30333977
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Shylock.
Rossi nevezetesebb szerepeiben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rossi Ernő.
Rossi Ernő, a világhirü olasz szinművész, nehezen válik meg azoktól a vonzó deszkáktól, a melyeken közel ötven év óta aratja babérait. Nálunk az ő "utolsó"-nak tervezett művészi körútja alkalmából, hat évvel ezelőtt mutatta be kitünő Shakespeare-alakításait. Most még egy utolsó búcsúzáson jár a művész és e hó 30-ától számított 6 előadásra hozzánk is beköszönt. Hat évvel ezelőtt Macbeth, Lear, Othello, III. Richárd és Shylock képezte a műsorát. Most XI. Lajos, Hamlet, Othello, Lear, Kean, Richelieu és a Morte Civile kerülnek szinre. Teljesen ugyanazok, a melyekkel Rossi, mint egy fénylő csillag, huszonegy évvel ezelőtt feltünt minálunk. Akkor a javakorabeli 45 éves férfi mutatta itt be nekünk erőtől duzzadó művészetét. Othellója egy félelmetes alak volt; a legkiválóbb, a mit Shakespeare-alakításaiban akkor nyújtott. Aztán eljött tizenöt év múltán. Akkor már Othello egy kissé halványabb alak tett. Legyőzte őt az öreg Lear király. Hat évvel ezelőtt Learjével sok könnyet csalt ki a népszinházban. Első diadalait Budapesten még a gyapju-utczai német szinházban aratta, a mely azóta tűz martaléka lett, most meg a városligeti szinkörbe csal ki bennünket búcsúzóra. Üdvözöljük a nagy művészt körünkben. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1874-ben az Othello előadásán a közönség és a kritika felfigyelt arra a kettősségre, ami Rossi alakítását jellemezte. Az olasz művész magával ragadó volt a dráma első részében, ahogyan a boldog szerelmest játszotta, ezt követően azonban a féltékenység pusztító szenvedélyét nem tudta kellő erővel megjeleníteni. Ugyanakkor, néhány estével később, Hamlet figurájának megformálásakor, a szükségesnél szenvedélyesebbnek mutatkozott, és nem érzékelte a királyfi melankóliáját és kegyetlen szókimondását.
Rossi még három alkalommal járt Magyarországon: 1879-ben meglehetősen mostoha körülmények között a Hermina téri színház szűkös kis színpadán az Othellót és a Polgárhalál főszerepét játszotta. Az 1889-es népszínházbeli fellépésének különlegessége pedig az volt, hogy hatvanon túl Hamlet figuráját fiatalos hévvel jelenítette meg. Alakítását 1895-ben megismételte, de a "puffadt, lisztes képű, holdvilágfaló, öreg Pierrot" - amint Ambrus Zoltán írásában minősítette - valóban megöregedett, így a Lear királyban az öregség tragédiáját megrendítő hitelességgel tudta bemutatni. (Forrás: Magyar Színháztörténet)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Ernesto Rossi (actor)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ernesto Rossi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rossi nevezetesebb szerepeiben : Othello
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 522x746 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella